Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 14:39:33
bod č. 13. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Radvanice a Bartovice
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1955/ZM1418/30          .....             32
1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek 
svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice, a to:

	Cyklistická stezka (SO 101) - stavba je provedena na pozemcích 
parc. č. 108/1, 2073/1, 2075/7, 2075/9, 2087, 2090, 2094/2, 2127, 2128, 2131/3, 
2137/2, 2139/1, 2140/1, 2141/2, 2141/3, 3215/1, 3215/2, 3258, 3265/1, 3265/11, 
3265/12, 3275/4, 3275/8, 3276/3 v katastrálním 
území Radvanice, obec Ostrava v pořizovací hodnotě 
5.117.098,88 Kč.
	Opěrná zeď (SO 201) - stavba je provedena na pozemcích parc. č. 
2087 a 3276/3 v katastrálním území Radvanice, obec 
Ostrava v pořizovací hodnotě 1.477.348,84 Kč.

	Pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava:

pozemek parc. č. 2073/1, ostatní plocha, neplodná půda,
inv. č. 53252 v hodnotě 10.060,- Kč,  

pozemek parc. č. 2075/7, ostatní plocha, jiná plocha,
inv. č. 51254 v hodnotě 1.064.640,- Kč,  

pozemek parc. č. 2087, orná půda,
inv. č. 156511 v hodnotě 279.500,- Kč,  

pozemek parc. č. 2137/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
inv. č. 52684 v hodnotě 758.800,- Kč,  

pozemek parc. č. 2141/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
inv. č. 52685 v hodnotě 622.160,- Kč,  

pozemek parc. č. 2141/3, ostatní plocha, zeleň,
inv. č. 143111 v hodnotě 715.500,- Kč,  

pozemek parc. č. 3265/11, ostatní plocha, ostatní komunikace,
inv. č. 52996 v hodnotě 1.687.830,- Kč, 

pozemek parc. č. 3265/12, ostatní plocha, ostatní komunikace,
inv. č. 52997 v hodnotě 2.292.639,- Kč,  

pozemek parc. č. 3283/1, ostatní plocha, neplodná půda, 
inv. č. 51258 v hodnotě 106.240,- Kč.  

1955/ZM1418/30          .....             32
2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle ust. čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků

1955/ZM1418/30          .....             32
3) žádá
starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice o 
zajištění udržitelnosti projektu „Cyklistická trasa 
O, Ostrava - Radvanice“
	dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Regionální rady ev. č. 0332/2016/OSR a o 
spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO při administraci 
pravidelných zpráv o udržitelnosti projektu
	dle podmínek stanovených ve smlouvě o financování 
z úvěru Evropské investiční banky ev. č. 3100/2008/OFR a 
o spolupráci s odborem financí a rozpočtu MMO v případě 
potřeby
Zodpovídá: Mgr. Šárka Tekielová, starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice
Termín: 15.12.2027
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen