Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 13:16:19
bod č. 8. - Návrh na poskytnutí investičního a účelového neinvestičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1942/ZM1418/30          .....             30
1) schvaluje
a) realizaci akcí Městskou nemocnicí Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 00635162 dle důvodové 
zprávy a příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

b) financování akcí dle bodu 1a) tohoto usnesení z 
Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava

1942/ZM1418/30          .....             30
2) schvaluje
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava 
poskytnutí

- investičního příspěvku v celkové výši   
        1 505 tis. Kč

- účelového neinvestičního příspěvku v 
celkové výši  226 tis. Kč

dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a č. 2 
předloženého materiálu

1942/ZM1418/30          .....             30
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- sníží
ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava
na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170               
                   o 1 731 tis. Kč

- zvýší
investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím
na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170          
              o 1 505 tis. Kč

- zvýší
neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím
na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170          
              o   226 tis. Kč

1942/ZM1418/30          .....             30
4) schvaluje
úpravu závazného ukazatele právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, a to:

- zvýšení investičního příspěvku       
                                 o 1 505 tis. Kč
- zvýšení neinvestičního příspěvku      
                                 o   226 tis. Kč

1942/ZM1418/30          .....             30
5) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 4) tohoto 
usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen