Výsledky hlasování na zasedání č. 201708 - 29. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 18.10.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0a. - Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.10.2017 51 18
(Pozn: hlasováno o návrhu JUDr. Babky)
2 0a. - Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.10.2017 51 39
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
3 0b. - Volba ověřovatelů zápisu z 29. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 18.10.2017 51 51
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
4 0c. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 28. zasedání zastupitelstva města 52 50
5 1. - Informace o činnosti orgánů města 52 47
6 35. - Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem nacházejícím se se strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v ploše "A" 52 51
(Pozn: hlasováno o předřazení materiálu č. 35)
7 35. - Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem nacházejícím se se strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v ploše "A" 52 52
(Pozn: hlasováno s úpravou v bodě č. 4)
8 3. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 4. - Podněty občana statutárního města Ostrava 52 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 5. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků 52 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 6. - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy 52 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 7. - Udělení souhlasu s podmínkami udržitelnosti projektu "Komunitní centrum v Ostravě-Michálkovicích" se schválenou dotací z Integrovaného regionálního operačního programu 52 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 24. - Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Energetické úspory v areálu MNO - část I" v rámci Operačního programu Životního prostředí 52 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 25. - Návrh na poskytnutí peněžitého daru Biskupství ostravsko-opavskému se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, IČO: 65468953, na pořízení zvonu pro kostel Božího Těla v Gutech 52 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 26. - Fúze obchodních společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o. 52 36
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 8. - Návrh na poskytnutí finančních prostředků Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
17 9. - Návrh na změnu podmínek pro čerpání příspěvků, poskytnutých Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace z Fondu pro rozvoj MNO 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
18 27. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 10 na zabezpečení projektu "Rekonstrukce prostor pro MIKASA denní stacionář" s právnickou osobou MIKASA z.s. 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
19 28. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, protidrogové prevence, prevence kriminality, podpory osob s handicapem a z odvodů z loterií a jiných podobných her 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
20 29. - Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na "Nákup stolů na sklopných podnožích a transportních vozíků" 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
21 30. - Informativní materiál o vývoji mezd zaměstnanců příspěvkových organizací z oblasti kultury zřízených statutárním městem Ostrava a porovnání průměrných mezd zaměstnanců příspěvkových organizací vybraných statutárních měst ČR 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
22 31. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
23 32. - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
24 33. - Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí investiční účelové dotace na dokončení projektových dokumentací pro rekonstrukci areálu Bazaly 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
25 34. - Memorandum o vzájemné spolupráci k výstavbě areálu střelnic na ulici Plzeňská 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
26 10. - Převod podílu společnosti Ostrava 2018, s.r.o. 52 46
(Pozn: Předkládají: Ing. Vladimír Cigánek a Mgr. Radim Babinec, náměstci primátora)
27 11. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava-Jih 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
28 12. - Návrh na svěření pozemku v k. ú. Muglinov městskému obvodu Slezská Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
29 13. - Návrh na učinění souhlasného prohlášení o vlastnictví pozemku v k. ú. Vítkovice ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
30 14. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
31 15. - Návrh na zrušení části usnesení ZMO č. 1553/ZM1418/24 bod 2), návrh na záměr města prodat nemovité věci a vyhradit si právo rozhodnout o jejich prodeji v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
32 16. - Návrh na zrušení usnesení ZM č. 1264/ZM1418/19 ze dne 14.09.2016 a návrh na záměr města směnit nemovité věci ve vlastnictví SMO za nemovité věci ve vlastnictví DPO a.s. 52 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
33 17. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - DIAMO, státní podnik 52 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
34 18. - Návrh uzavřít kupní smlouvu na nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
35 19. - Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 52 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 20. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - areál Lehké průmyslové zóny Nad Porubkou 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 21. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, návrh na záměr směnit nemovité věci v k.ú. Svinov a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 51 34
(Pozn: hlasováno o usnesení s úpravou - vypuštění bodu 4) )
38 22. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
39 37. - Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Ostrava - Jih, převzetí do majetku statutárního města Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
40 38. - Návrh uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků - k.ú. Přívoz, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
41 39. - Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
42 40. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 52 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 41. - Návrh přijmout darem nemovitou věc a věci movité v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh svěřit nemovitou věc a věci movité v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava městskému obvodu Pustkovec 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 42. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 43. - Návrh na záměr města prodat části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - areál lehké průmyslové zóny "Nad Porubkou" 52 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
46 44. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 52 40
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
47 45. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž“ 52 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
48 46. - Zvýšení dotace z rozpočtu SMO Nadaci na pomoc zvířatům a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0228/2017/OŽP 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
49 23. - Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí roku 2017 51 42
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
50 47. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2018 48 14
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D., - bezplatná doprava pro děti 6 - 15 let )
51 47. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2018 48 15
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D., - snížení ceny jízdného pro děti 6 - 15 let a slevnění jízdného ve výši 50% pro děti 15 - 26 let)
52 47. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2018 48 13
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D., - bezplatná doprava pro dospělou osobu doprovázející dítě do 3 let)
53 47. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2018 48 16
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D., - navýšení příspěvku města na děti ohrožené znečištěným prostředím)
54 47. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2018 48 14
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D., - rezerva na náklady spojené s ovládnutím společnosti OVAK)
55 47. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2018 48 15
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D., - rozpočtový fond - prostředky spojené s ovládnutím společnosti OVAK )
56 47. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2018 48 30
(Pozn: hlasování o původním návrhu usnesení)
57 48. - Memorandum o spolupráci 47 39
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)