Zasedání č. 201708 - 29. zasedání zastupitelstva města Dne 18.10.2017 13:10:58
bod č. 46. - Zvýšení dotace z rozpočtu SMO Nadaci na pomoc zvířatům a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0228/2017/OŽP
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1927/ZM1418/29          .....             33

1) rozhodlo
o zvýšení dotace právnické osobě: Nadace na 
pomoc zvířatům, IČO: 25817981, se sídlem Ukrajinská 
1536/28, 708 00 Ostrava o 400.000 Kč na financování obecně 
prospěšné činnosti související s pomoci 
zvířatům v době nemoci, poranění nebo týrání 
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0228/2017/OŽP mezi 
statutárním městem Ostrava a shora uvedenou právnickou 
osobou dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


1927/ZM1418/29          .....             33

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- snižují běžné výdaje

§ 1014, pol. 5169, ORJ 190 ................................ o 200 tis. Kč
§ 1014, pol. 5133, ORJ 190 ................................ o 200 tis. Kč


- zvyšují běžné výdaje

§ 1014, pol. 5229, ORJ 190 ................................ o 400 tis. Kč


1927/ZM1418/29          .....             33

3) ukládá
radě města

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2)
tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.10.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nehlasoval
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro