Zasedání č. 201708 - 29. zasedání zastupitelstva města Dne 18.10.2017 12:55:52
bod č. 43. - Návrh na záměr města prodat části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - areál lehké průmyslové zóny "Nad Porubkou"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1924/ZM1418/29          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeno městskému obvodu Poruba, a to:

- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 3083 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 2834-115/2015 vyhotoveného pro 
k. ú. Poruba, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 2801/169 v k. 
ú. Poruba, obec Ostrava, za splnění níže uvedených 
podmínek:

nabídka zájemce bude obsahovat níže uvedené 
údaje

- nabídková cena v Kč/m2 bez DPH, minimálně ve 
výši stanovené aktuálním znaleckým 
posudkem

- budoucí způsob využití pozemku

- předpokládaný počet nově vytvořených pracovních 
míst

- finanční zdroje na realizaci stavebního záměru

- realizace a dokončení stavebního záměru tj. 
termín zahájení stavebních prací a jejich 
dokončení


Předložení nabídek je přípustné pouze v 
písemné podobě, v uzavřené obálce označené 
"areál Nad Porubkou 1" s adresou odesílatele, 
nejpozději ve lhůtě do 9. 11. 2017 do 11:00 hod., na adresu městského 
obvodu Poruba.

Zároveň si vyhrazuje právo

- kdykoliv tento záměr zrušit

- vyžádat si, na základě došlých nabídek, 
doplnění dodatečných informací od jednotlivých 
zájemců

- se žádným ze zájemců po obdržení nabídek 
nejednat, případně finálně nekontrahovat 


1924/ZM1418/29          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené části pozemků v 
k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu 
Poruba, a to: 

- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 1701 m2, označenou 
písmenem h

- část pozemku parc. č. 2801/13 o výměře 361m2, označenou 
písmenem i

sloučené dle geometrického plánu č. 2834-115/2014 
vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, do pozemku parc. č. 
2801/168 o výměře 2062 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, za 
níže uvedených podmínek:

nabídka zájemce bude obsahovat níže uvedené 
údaje

- nabídková cena v Kč/m2 bez DPH, minimálně ve 
výši stanovené aktuálním znaleckým 
posudkem

- budoucí způsob využití pozemku

- předpokládaný počet nově vytvořených pracovních 
míst

- finanční zdroje na realizaci stavebního záměru

- realizace a dokončení stavebního záměru tj. 
termín zahájení stavebních prací a jejich 
dokončení


Předložení nabídek je přípustné pouze v 
písemné podobě, v uzavřené obálce označené 
"areál Nad Porubkou 2" s adresou odesílatele, 
nejpozději ve lhůtě do 9. 11. 2017 do 11:00 hod., na adresu městského 
obvodu Poruba


Zároveň si vyhrazuje právo

- kdykoliv tento záměr zrušit

- vyžádat si, na základě došlých nabídek, 
doplnění dodatečných informací od jednotlivých 
zájemců

- se žádným ze zájemců po obdržení nabídek 
nejednat, případně finálně nekontrahovat

 
1924/ZM1418/29          .....             32

3) stanovuje
městskému obvodu Poruba v rámci kupní smlouvy a smlouvy o 
zřízení věcného předkupního práva uplatnit 
institut zákazu zcizení a zákazu zatížení 
převáděných částí nemovitých věcí, 
uvedených v bodě 1) a bodě 2) návrhu usnesení tohoto 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro