Zasedání č. 201708 - 29. zasedání zastupitelstva města Dne 18.10.2017 12:55:19
bod č. 42. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1923/ZM1418/29          .....             32

1) rozhodlo
darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené městskému obvodu Nová Bělá, a to:


- část pozemku parc.č. 567/2, ost. plocha, ost. komunikace, díl 
g), o výměře 27 m2 a část pozemku parc.č. 1736/1, ost. plocha, 
ost. komunikace, díl f), o výměře 3 m2, dle geometrického 
plánu č. 1536-39/2017 oddělené, sloučené a nově 
označené jako pozemek parc.č. 567/5, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 30 m2

- část pozemku parc.č. 1653/8, orná půda, o výměře 11 m2, 
dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena 
jako pozemek parc.č. 1653/44, ost. plocha, zeleň

- část pozemku parc.č. 1653/8, orná půda, o výměře 37 m2, 
dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena 
jako pozemek parc.č. 1653/8

- část pozemku parc.č. 567/2, ost. plocha, ost. komunikace, díl 
e), o výměře 13 m2, část pozemku parc.č. 1653/8, orná 
půda, díl c), o výměře 8 m2 a část pozemku parc.č. 1736/1, 
ost. plocha, ost. komunikace, díl d), o výměře 16 m2, dle 
téhož geometrického plánu oddělené, sloučené 
a nově označené jako pozemek parc.č. 1736/6, ost. plocha, ost. 
komunikace, o výměře 37 m2


a dále nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Nová Bělá, a to:

- pozemek parc.č. 578/4, ost. plocha, zeleň, o výměře 23 m2
- pozemek parc.č. 578/3, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 184 m2

- část pozemku parc.č. 1736/2, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 1 m2, dle téhož geometrického plánu oddělena 
a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/7, ost. plocha, ost. komunikace

včetně součástí, za podmínky, že před uzavřením 
darovací smlouvy bude místní komunikace III. třídy 
s označením 6c na pozemku parc.č. 578/3, ost. plocha, ost. komunikace, 
k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava vyjmuta z pasportu 
místních komunikací


Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. 
října 117, 702 18 Ostrava

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro