Zasedání č. 201708 - 29. zasedání zastupitelstva města Dne 18.10.2017 12:35:23
bod č. 11. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava-Jih
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1906/ZM1418/29          .....             32

1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek 
svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, městskému 
obvodu Ostrava-Jih

- Dělená a samostatná stezka pro chodce a cyklisty a 
chodníky (SO 101.1), opěrné zdi (SO 201) a schodiště (SO 
701) na pozemcích parc. č. 574/5, 575, 612/14, 612/18, 612/57, 612/59, 
612/119, 612/121, 613/12, 613/91, 613/94, 654/1, 654/2, 654/12, 654/17, 654/18, 
654/152, 654/153, 654/251, 654/252, 1079/7, 1079/18 a 1079/33 v kat. 
území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, vedená pod 
inventárním číslem 149494 v pořizovací hodnotě 
10.476.631,15 Kč 


1906/ZM1418/29          .....             32

2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle ust. čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků


1906/ZM1418/29          .....             32

3) žádá
starostu městského obvodu Ostrava-Jih o zajištění 
udržitelnosti projektu „Cyklostezka ul. Pavlovova - Plzeňská - SO 
101.1 - Dělená a samostatná stezka pro chodce a cyklisty a 
chodníky, SO 201 Opěrné zdi, SO 701 Schodiště“ dle 
podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Regionální rady ev. č. 1864/2014/OER a o 
spolupráci s odborem strategického rozvoje při administraci 
pravidelných zpráv o udržitelnosti projektu


Zodpovídá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro