Zasedání č. 201708 - 29. zasedání zastupitelstva města Dne 18.10.2017 12:02:45
bod č. 29. - Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na "Nákup stolů na sklopných podnožích a transportních vozíků"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1899/ZM1418/29          .....             31

1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve 
výši 600 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Ostrava a obchodní společností Dům kultury Akord 
Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, 
PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145, na realizaci projektu 
"Nákup stolů na sklopných podnožích a 
transportních vozíků" dle příloh č. 1 a 2 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu


1899/ZM1418/29          .....             31

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- z v y š u j í

 neinvestiční transfery na ORJ 160

 na § 3392, pol. 5213, ÚZ 2003, ORG 4259  o 600 tis. Kč

- s n i ž u j e

 rozpočtová rezerva na ORJ 120

 na § 6409, pol. 5901                   o 600 tis. Kč


1899/ZM1418/29          .....             31

3) ukládá
radě městarealizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.10.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro