Výsledky hlasování na zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 21.06.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0a. - Schválení programu 27. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.06.2017 47 47
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 0b. - Volba ověřovatelů zápisu z 27. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 21.6.2017 47 47
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 0c. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 26. zasedání zastupitelstva města 47 47
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 47 45
5 3. - Poskytnutí investiční účelové dotace pro rok 2017 z rozpočtu statutárního města Ostravy k financování nákladů na realizaci pamětní desky Rudolfa Tlapáka Matičnímu gymnáziu Ostrava, příspěvkové organizaci 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 4. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační zajištění projektu "Turné černých koní" 47 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
7 5. - Návrh změn ve složení dozorčích rad společností Ostravské výstavy, a.s., Dům kultury města Ostravy, a.s., Garáže Ostrava, a.s. Návrh změny stanov společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 47 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 6. - Rozšíření předmětu podnikání společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 7. - Fúze společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o. 47 31
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 8. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 47 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 9. - Schválení Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 v návaznosti na ukončení procesu hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 47 34
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 10. - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu statutárního města Ostravy "KOMUNITNÍ CENTRUM Ostrava" 47 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 11. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 47 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 12. - Návrh městského obvodu Slezská Ostrava na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu 47 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 13. - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy 47 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 14. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 pro projekt "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh" 47 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 15. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 pro projekt "Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh" 47 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 16. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 pro projekt „Snížení energetické náročnosti Hasičské stanice Koblov” 47 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
19 64. - Návrh na udělení Ceny města Ostravy U. B. 47 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
20 65. - Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu města na nákup sanitního vozidla pro potřebu územního odboru Ostrava Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje 47 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
21 66. - Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení moravské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 5. července 2017 47 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
22 67. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 47 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
23 68. - Souhlas s přijetím dotace v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017, podprogramu Regenerace sídlišt pro rok 2017 - RS-Ostrava, Muglinov, 4. etapa 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
24 69. - Informace o vyřízení dotazu a podnětu člena zastupitelstva města Ing. Martina Jurošky, Ph.D., vznesených na 26. zasedání zastupitelstva města dne 10. května 2017 48 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
25 103. - Souhlas s uzavřením "SMLOUVY O PARTNERSTVÍ" v rámci realizace mezinárodního projektu s názvem "AIR TRITIA" 48 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
26 17. - Poskytnutí neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 30 mil. Kč na krytí navýšení platů zaměstnanců 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
27 18. - Návrh na poskytnutí finančních prostředků právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 49 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
28 72. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů loterií a jiných podobných her v oblasti sociální péče a protidrogové prevence 49 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
29 73. - Návrh na změnu podmínek pro čerpání účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace a změnu termínu vyúčtování tohoto příspěvku 49 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
30 74. - Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 49 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
31 19. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury fyzické osobě podnikající Dimitře Prusali 49 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
32 75. - Návrh na uzavření memorand o spolupráci při přípravě a realizaci projektů "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě", "Přístavby Domu umění - Galerie 21. století" a "Výstavby nového koncertního sálu jako přístavba objektu Domu kultury města Ostravy" 49 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
33 20. - Žádost Střední průmyslové školy Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace o změnu účelu použití poskytnuté účelové dotace na realizaci projektu "GAME4INDUSTRY TALENT" 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
34 21. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava a Ostravské univerzitě na významnou akci města "Ostravská Noc vědců 2017" 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
35 58. - Schválení účetní závěrky 49 40
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
36 59. - Zpráva o hospodaření SMO za rok 2016 - závěrečný účet 49 33
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora, Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
37 100. - Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 49 47
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
38 60. - Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku 2017 49 46
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
39 61. - Úprava rozpočtu 49 47
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
40 62. - Žádost městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč na výstavbu "Radnice Mariánských Hor a Hulvák" a petice občanů městského obvodu 49 29
(Pozn: hlasováno o návrhu JUDr. Babky na stažení materiálu)
41 101. - Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze dne 17.12.2003 - pohledávky statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2016 48 45
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
42 102. - Informace o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích s Dalkia Česká republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 48 47
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
43 76. - Program na poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2017 - 2018 v oblasti sportu 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
44 77. - Žádost Českého volejbalového svazu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava na realizaci významné mezinárodní sportovní akce „Final Four FIVB Volleyball World Grand Prix ve volejbalu žen" 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
45 78. - Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelových dotací obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
46 79. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her pro období 2017-2018 v oblasti sportu 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
47 80. - Uzavření smlouvy o spolupráci při uspořádání olympijského parku Ostrava 2018 s Českým olympijským výborem a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrava 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
48 81. - Žádost BUVI Promotion s.r.o. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na projekt "XIII. Festival dřeva, MČR STIHL«TIMBERSPORTS«CZECH SERIES Ostrava 2017" 48 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
49 70. - Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (Gravitační odvodnění Hrušova) 48 36
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 71. - Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dohody o podmíněném prominutí dluhu k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka) 48 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
51 22. - Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy 48 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 23. - Návrh nevyhovět žádosti fyzické osoby - pozemek p.p.č. 59/10, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
53 24. - Žádost o podpis souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva k pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
54 25. - Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty v k.ú. Měrkovice, obec Kozlovice 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
55 26. - Návrh na úplatný převod pozemku v rámci "Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova" v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
56 27. - Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Nová Ves u Ostravy (lokalita ulice U Hrůbků) 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
57 28. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
58 29. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Třebovice 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
59 30. - Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Slezská Ostrava, městskému obvodu Stará Plesná a městskému obvodu Ostrava-Jih a nesvěření pozemku městskému obvodu Ostrava-Jih 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
60 31. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Svinov 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
61 32. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
62 33. - Návrh darovat pozemek k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Boleslavova) 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
63 34. - Návrh koupit části nemovitých věcí v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
64 35. - Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
65 36. - Návrh koupit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října), návrh koupit pozemek v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Skladištní) 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
66 37. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava městskému obvodu Vítkovice 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
67 38. - Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava a návrh neprodat pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
68 39. - Návrh na záměr města směnit pozemky k.ú. Moravská Ostrava, k. ú. Přívoz, k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory, návrh na záměr města směnit pozemky k. ú. Moravská Ostrava - s ŘSD ČR 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
69 40. - Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
70 41. - Návrh nezrušit část usnesení ZM týkajícího se účelu užívání svěřených nemovitých věcí, návrh na záměr města neprodat nemovité věci, vše v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Koksární) 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
71 42. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Veleslavínova) 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
72 43. - Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh na záměr města nedarovat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
73 44. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
74 45. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, návrh na záměr města darovat část nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, vše obec Ostrava 48 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
75 46. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 48 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
76 47. - Návrh na záměr města prodat část nemovité věci a návrh na záměr města neprodat část nemovité věci, vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 48 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
77 48. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava (ul. K Trojhalí) 48 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
78 49. - Návrh na záměr města prodat části pozemků v areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
79 50. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Třebovice ve Slezsku, v k.ú. Stará Plesná a v k.ú. Proskovice, vše obec Ostrava a prodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
80 51. - Návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
81 82. - Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
82 83. - Návrh koupit věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 48 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
83 84. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemků v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 48 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
84 85. - Návrh koupit nemovitou věc na ul. Stodolní, návrh odejmout pozemky (vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 47 29
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
85 86. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městským obvodům Petřkovice, Nová Bělá, Svinov a návrh na schválení Dodatku č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizaci Čtyřlístek 47 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
86 87. - Návrh na prodej pozemku společnosti MIKES s.r.o. k.ú. Svinov, obec Ostrava 47 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
87 88. - Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 47 36
(Pozn: zkouška hlasování)
88 88. - Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 47 44
89 89. - Návrh na odstoupení od kupní smlouvy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na neprominutí smluvní pokuty 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
90 90. - Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
91 91. - Návrh vložit nemovitý majetek v k. ú. Slezská Ostrava (areál BAZALY) a v k. ú. Zábřeh nad Odrou (lokalita ul. Starobělská), vše obec Ostrava, do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 47 40
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
92 92. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Sokolská třída) 47 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
93 93. - Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 1913/2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
94 94. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava 47 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
95 95. - Návrh na záměr města neprodat pozemek p.p.č. 116, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
96 96. - Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
97 104. - Návrh nevyužít předkupní právo k nemovitým věcem v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 47 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
98 52. - Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 2016 47 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
99 53. - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 47 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
100 97. - Architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě 47 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
101 54. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě. 47 40
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
102 55. - Informativní zpráva k přípravě kandidatury statutárního města Ostrava do soutěže European Green Capital 46 38
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
103 56. - Změna obecně závazné vyhlášky č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 13/2006, č. 7/2008, č. 6/2009, č. 4/2013 a č. 6/2015 46 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
104 57. - Poskytnutí bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 46 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
105 98. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Identifikace původců znečištění ovzduší za zhoršených rozptylových podmínek (během vyhlášení smogové situace)" 45 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
106 99. - Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 45 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
107 63. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Správě silnic Moravskoslezského kraje na nadlimitní čištění komunikací v jejich správě 45 42
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)