Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 16:44:30
bod č. 98. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Identifikace původců znečištění ovzduší za zhoršených rozptylových podmínek (během vyhlášení smogové situace)"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1790/ZM1418/27          .....             33

1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy ve výši 450.000 
Kč právnické osobě: Zdravotní ústav se 
sídlem v Ostravě, IČO: 71009396, se sídlem 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, Partyzánské 
náměstí 2633/7 na realizaci projektu "Identifikace původců 
znečištění ovzduší za zhoršených 
rozptylových podmínek (během vyhlášení 
smogové situace)" dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu a o uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


1790/ZM1418/27          .....             33

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje financování

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ................................ o 450 tis. Kč


- zvyšují neinvestiční transfery cizím 
příspěvkovým organizacím

§ 3716, pol. 5339, ÚZ 1030, ORJ 190 ................... o 450 tis. Kč


1790/ZM1418/27          .....             33

3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové optaření dle bodu 
2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 45 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro