Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 16:32:18
bod č. 53. - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1784/ZM1418/27          .....             34

1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací na 
zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 a o uzavření 
příslušných smluv s níže uvedenými subjekty 
(1, 2, 4, 5, 6, 7) dle přílohy č. 3, kde výše 
finančního příspěvku je zdůvodněna v příloze č. 5, a dle 
vzorových smluv uvedených v příloze č. 1 a 2 
předloženého materiálu následovně:


1. Římskokatolická farnost Ostrava - Polanka, 1. května 329/158, 
725 25 Ostrava - Polanka, IČO: 45210543 - dle vzorové smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu


2. Dolní oblast Vítkovice, z.s., Vítkovice 3004, 703 00 
Ostrava - Vítkovice, IČO: 75125285 - dle vzorové smlouvy 
uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu


4. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v 
Ostravě, Husovo náměstí 1188/4, 702 00 Moravská Ostrava, 
IČO: 44938802 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu


5. Římskokatolická farnost Ostrava - Přívoz, Svatopluka 
Čecha 507/5, 702 00 Ostrava, IČO: 45210560 - dle vzorové smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu


6. Červená Renata, Ing., Tvorkovských 888/10, 709 00 Ostrava - 
Mariánské Hory, nar. 22.6.1954 - dle vzorové smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu


7. VICTORIA realitní centrum s.r.o., Stodolní 794/21, 702 00 
Ostrava, IČO: 27766926 - dle vzorové smlouvy uvedené v 
příloze č. 2 předloženého materiálu


 


1784/ZM1418/27          .....             34

2) rozhodlo
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu


3. SMO Městský obvod Polanka nad Odrou, 1.května 1/2a, 725 25 Ostrava - 
Polanka n. O.

na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


1784/ZM1418/27          .....             34

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

sníží neinvestiční transfery na

§ 3322, pol. 5229, ORJ 210                o částku 
          2 847 tis. Kč

zvýší neinvestiční transfery na

§ 3322, pol. 5212, ORJ 210                o částku 
             80 tis. Kč

§ 3322, pol. 5213, ORJ 210                o částku 
            730 tis. Kč

§ 3322, pol. 5223, ORJ 210                o částku 
          1 808 tis. Kč

zvýší převody mez statutárními městy a 
jejich městskými obvody, ORJ 120

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org 520, ÚZ 93   o částku   
          229 tis. Kč


městský obvod Polanka nad Odrou

zvýší převody mezi statutárními městy a 
jejich městskými obvody


§ 6330, pol. 4137, org 520, ÚZ 93            o 
částku            229 tis. Kč

zvýší běžné výdaje

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                   o 
částku            229 tis. Kč


1784/ZM1418/27          .....             34

4) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro