Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 16:27:36
bod č. 91. - Návrh vložit nemovitý majetek v k. ú. Slezská Ostrava (areál BAZALY) a v k. ú. Zábřeh nad Odrou (lokalita ul. Starobělská), vše obec Ostrava, do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1793/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
vložit níže uvedený nemovitý majetek v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, do základního 
kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se 
sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava, IČO 259 11 368, formou 
nepeněžitého vkladu, a to:

nemovité věci

- část pozemku parc. č. 1706 – ost. plocha, sportoviště a 
rekreační plocha, o výměře 56533 m2 označená jako pozemek 
parc. č. 1706/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle 
zaměření geometrickým plánem č. 4022-50/2016 ze dne 
14.05.2016, jejíž součástí jsou:


- budova sociálního zařízení

- komunikace (hlavní tribuna - hrací plocha)

- komunikace (hlavní tribuna – trafostanice)

- komunikace (nekrytá tribuna – oplocení)

- komunikace (u tréninkové hrací plochy)

- nekrytá tribuna - ochoz

- ozvučení na nekryté tribuně

- betonové schodiště u hlavního vstupu do areálu

- betonové schodiště u vchodů 2, 3, 4

- zpevněná plocha před hlavním vstupem

- betonová dlažba zámková před hlavním vstupem

- betonová dlažba u vchodů 2,3,4

- plocha z betonových dlaždic 30x30 u vstupu do areálu z 
východní strany

- betonová dlažba zámková šedá u 
mobilních WC, východní strana

- betonová dlažba zámková barevná u 
mobilních WC, východní strana

- betonová dlažba zámková šedá u 
mobilních WC, západní strana

- betonová dlažba zámková šedá mezi 
hlavní tribunou a hrací plochou

- plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky

- plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky do betonových 
patek

- stánek rychlého občerstvení (u ukazatele skóre)

- stánek rychlého občerstvení (u stožáru 
osvětlení)

- pokladna u vchodu č. 1

- přístřešek nad pokladnou č. 1

- pokladny u vchodů č. 2, 3, 4

- pokladny u vchodu č. 5 (4 objekty)

- pokladna u vchodu č. 5

- přístřešek nad pokladnou č. 5 - pokladna u vstupu č. 5

- podzemní betonový objekt pro 2 ks zásobníků na LTO

- pozemek parc. č. 1708 – zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je:

- stavba hlavní tribuny čp. 1028

- pozemek parc. č. 1709/1 - zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí jsou:

- budova čp. 1067,

- budova trafostanice bez čp.

a samostatné nemovité věci na části pozemku p. p.č . 1706 
o výměře 56533 m2 označené jako pozemek parc. č. 1706/1 v k. 
ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle zaměření 
geometrickým plánem č. 4022-50/2016 ze dne 14.05.2016, a to:

- osvětlení komunikace před vstupem do areálu

- osvětlení tréninkové hrací plochy

- hlavní vodovodní řad v areálu

- zavlažovací systém hlavního hřiště

a dále movité věci

- věž ukazatele skóre

- vyhřívací systém hlavního hřiště

- 2 ks nerezový zásobník LTO

- technologie transformovny

- 2 ks zastřešení střídaček

- kovová konstrukce zádržné sítě

- 7 ks mob. stánek

- 2 ks branková konstrukce kov. na tréninkovém 
hřišti

- 2 ks branková konstrukce na hlavním hřišti

- 2 ks koš s deskou na basketbal


Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckým posudkem celkovou 
částkou 86.508.930 Kč.


Výše ocenění jednotlivých věcí je uvedeno v 
příloze č. 3 předloženého materiálu.

 
1793/ZM1418/27          .....             32

2) rozhodlo
vložit níže uvedený nemovitý majetek v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, do základního 
kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se 
sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava, IČO 259 11 368, formou 
nepeněžitého vkladu, a to:

- pozemek p. č. st. 1236/1 - zast. pl. a nádvoří, jehož 
součástí je stavba čp. 1155, bydlení

včetně příslušenství (venkovní úpravy 
– vodovodní přípojka, kanalizační přípojka 
zaústěná do jímky, přípojka plynu vč. HUP, 
zpevněná plocha vč. opěrných zídek, oplocení vč. 
plotových vrat a vrátek).


- pozemek p. č. st. 4860 - zast. pl. a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, garáž


- pozemek p. p. č. 117/2 - zahrada, včetně příslušenství 
(studna) 

- pozemek p. p. č. 4475 - ost. plocha, jiná plocha 


Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckým posudkem celkovou 
částkou 3.650.000,- Kč.


Výše ocenění jednotlivých nemovitých 
věcí je uvedeno v příloze č. 4 předloženého 
materiálu. 


1793/ZM1418/27          .....             32

3) rozhodlo
o zvýšení základního kapitálu 
obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se 
sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava, IČO: 259 11 368, o 
1.000.000,- Kč, a to upsáním 1 ks akcie ve jmenovité 
hodnotě 1.000.000,- Kč, v listinné podobě a ve formě akcie na 
jméno. Nově upsaná akcie bude splacena nepeněžitým vkladem 
do uvedené obchodní společnosti, dle bodu 1) a 2) tohoto 
usnesení v hodnotě 90.158.930,- Kč. Rozdíl mezi cenou 
nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcie bude určen 
budoucím rozhodnutím valné hromady na použití k 
tvorbě rezervního fondu uvedené obchodní společnosti
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 40 Proti: 1 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 2, Proti: 1, Zdržel se: 3)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Proti Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro