Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 16:17:50
bod č. 90. - Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1776/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu


části pozemku parc. č. 434/7, o výměře 130 m2, označené 
jako díl p,

sloučené do pozemku nově označeného jako pozemek parc. č. 434/12 
o výměře 153 m2, dle geometrického plánu č. 725-176a/2010, 
vyhotoveného pro k. ú. Proskovice, obec Ostrava, v roce 2010


části pozemku parc. č. 796/8, o výměře 12 m2, označené 
jako díl a,

části pozemku parc. č. 797/39, o výměře 417 m2, označené 
jako díl c,

části pozemku parc. č. 807/50, o výměře 303 m2, označené 
jako díl d,

všechny sloučené do pozemku nově označeného jako pozemek 
parc. č. 797/77 o výměře 946 m2, dle geometrického plánu 
č. 725-176b/2010, vyhotoveného pro k. ú. Proskovice, obec 
Ostrava, v roce 2010


a pozemku parc. č. 828/63

vše v k. ú. Proskovice, obec Ostrava,

ve vlastnictví České republiky, ve správě 
Státního pozemkového úřadu, podle § 7 odst. 2 
písmeno a) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění 
účinném ke dni 31. 7. 2016 (viz. přechodná 
ustanovení Čl. II zákona č. 185/2016 Sb.)


s Českou republikou - Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,

kterou zastupuje: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava, IČO: 01312774

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro