Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 16:17:13
bod č. 89. - Návrh na odstoupení od kupní smlouvy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na neprominutí smluvní pokuty
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1775/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
odstoupit od kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu, 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a 
společností COPERSA corporation s.r.o., se sídlem 
Hlučínská 148/26, Přívoz, 702 00, Ostrava, IČO: 285 97 
125, jejíž předmětem je pozemek parc. č. 1581/73 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 a přílohy 
č. 7 předloženého materiálu


1775/ZM1418/27          .....             32

2) projednalo
žádost společnosti COPERSA corporation s.r.o., se sídlem 
Přívoz, Hlučínská 148/26, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
IČO: 285 97 125, týkajcí se prominutí smluvní 
pokuty ve výši 300.000,- Kč


1775/ZM1418/27          .....             32

3) rozhodlo
neprominout smluvní pokutu uplatněnou vůči právnické osobě 
COPERSA corporation s.r.o., se sídlem Hlučínská 148/26 
Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 285 97 125 za nesplnění povinnosti 
vybudovat polyfunkční objekt s bytovými jednotkami, 
nebytovými prostory pro služby a kanceláře a parkovacími 
prostory v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží dle 
kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu ev. č. 
0442/2010/MJ ze dne 9. 2. 2010, ve výši 300.000,- Kč 
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro