Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 16:06:46
bod č. 86. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městským obvodům Petřkovice, Nová Bělá, Svinov a návrh na schválení Dodatku č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizaci Čtyřlístek
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1772/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
odejmout níže uvedené nemovité věci 
příslušným městským obvodům, a to:

- městskému obvodu Petřkovice pozemek parc. č. 338/4, k. ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava

- městskému obvodu Nová Bělá část pozemku parc. č. 
1226/35, o výměře 2716 m2 dle geometrického plánu č. 
1519-764/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 1226/92, 
k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava (viz příloha č. 2/3)

- městskému obvodu Svinov část pozemku parc. č. 530/57, o 
výměře 2906 m2 dle geometrického plánu č. 2723-5/2017 
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 530/67 a část pozemku 
parc. č. 242/1, o výměře 2750 m2 dle geometrického plánu 
č. 2753-69/2017 a nově označenou jako pozemek parc.č. 242/5, oba v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava (viz příloha č. 3/3)

vše v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů


1772/ZM1418/27          .....             32

2) rozhodlo
schválit a uzavřít Dodatek č. 12 ke zřizovací listině ze 
dne 21. 5. 2014, právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro 
osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, se sídlem Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ 
712 00, IČO 706 31 808, dle přílohy č. 4, kterým se 
příspěvkové organizaci předávají k 
hospodaření věci, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, a to:

- pozemek parc. č. 338/4, k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 1226/35, o výměře 2716 m2 dle 
geometrického plánu č. 1519-764/2016 oddělenou a nově označenou 
jako pozemek parc.č. 1226/92, k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

- myčka nádobí LG DE1453WF

- chladnička Bosch kombinovaná KGE36AW402113L+92L

vše dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro