Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 16:05:59
bod č. 85. - Návrh koupit nemovitou věc na ul. Stodolní, návrh odejmout pozemky (vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1771/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
na straně statutárního města Ostrava o koupi budovy č.p. 3204, způsob využití 
obč. vyb., nacházející se na pozemku parc. č. 1942, zastavěná plocha a nádvoří, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 
pracoviště Ostrava na listu vlastnictví č. 1785 pro katastrální území Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, část obce Moravská Ostrava včetně příslušenství (shora 
uvedená budova se fakticky nachází na nově označeném pozemku parc. č. 1942, 
který dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 5708-34/2017 ze dne 21. 
2. 2017 vznikl z původního pozemku parc. č. 1942 a z části pozemku parc. č. 
1948, označené geometrickým plánem jako díl a, dosud nezapsaného v katastru 
nemovitostí,  dle přílohy č. 10 předloženého materiálu nebo na základě jiného 
geometrického zaměření pozemků, na kterých budova č.p. 3204 stojí, může dojít 
ke změně parc. č. pozemků, na kterých tato budova stojí) od podílových 
spoluvlastníků XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXX XX 
XXXXXX (podíl 3/4) a XXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX (podíl 1/4)  za celkovou cenu ve výši 37.950.000,- Kč s odůvodněním 
odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé dle důvodové zprávy
a o uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o prosté správě majetku za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu  dle příloh č. 6 a č. 7 
předloženého materiálu
 

1771/ZM1418/27          .....             32

2) rozhodlo
odejmout nemovité věci, a to pozemek parc. č. 1942, zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 1948 zastavěná plocha 
a nádvoří, zbořeniště, oba v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy ze svěření městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, za podmínky a k okamžiku 
uzavření kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 29 Proti: 2 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 5)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Proti Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 6)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Proti
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nehlasoval
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro