Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 15:14:12
bod č. 83. - Návrh koupit věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1769/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
koupit věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:

- pozemek p.č.st. 52/1, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba: Michálkovice, č.p. 100, bydlení 
a chodník

- přípojka vody v pozemku p.č.st. 52/1

- pozemek p.č.st. 52/2, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba: Michálkovice, č.p. 120, bydlení 
a trvalé porosty

- chodník na pozemku p.č.st. 52/2

- zpevněná plocha na pozemku p.č.st. 52/2

od vlastníka

RESIDOMO, s.r.o., IČO 052 53 268, sídlo Gregorova 2582/3, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

za sjednanou kupní cenu v celkové výši 5.990.000,00 
Kč, za podmínky, že před podpisem smlouvy osobou oprávněnou tuto 
smlouvu za statutární město Ostrava podepsat dojde k 
výmazu zástavního práva smluvního a 
zákazu zcizení a zatížení z listu 
vlastnictví č. 1587 pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
který je přílohou č.1/4 předloženého materiálu

a zahájit jednání ve věci uzavření kupní 
smlouvy


1769/ZM1418/27          .....             32

2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit věci, uvedené v bodu 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětné věci statutární město Ostrava nabude do 
svého vlastnictví


1769/ZM1418/27          .....             32

3) rozhodlo
označit věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětné věci statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Nehlasoval Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro