Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 15:00:58
bod č. 34. - Návrh koupit části nemovitých věcí v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1750/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
koupit části nemovitých věcí v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to části 
pozemků:
- parc. č. 806/64, orná půda, o výměře 182 m2, dle geometrického plánu č. 
1538-40/2017 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 806/70, orná 
půda- parc. č. 882, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 73 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 882/2, 
ost. plocha, jiná plocha- parc. č. 1627/3, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 42 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako 
pozemek parc. č. 1627/4, ost. plocha, jiná plocha
od vlastníka XXXX XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXXXXXX 
XXXX XXX XX XXXXXXXX, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 118.800,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna v důvodové zprávě předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval