Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 14:58:32
bod č. 28. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1744/ZM1418/27          .....             32

1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek 
svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, městskému 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky

- Místní komunikace v Mariánských Horách, 
ul. Grmelova, Švermova (SO 101) na pozemcích p. p. č. 736/1, 
736/2, 736/113, 736/339, 736/340, 768/2, 768/6, 768/7, 768/8, 780/14, 816/22, 
976/5, 976/22, 976/26, 976/27, 976/32 a 976/33 v katastrálním 
území Mariánské Hory, obec Ostrava.

chodníky vedeny pod inventárním číslem 154472 v 
pořizovací hodnotě 90 899,40 Kč,

cyklostezka vedena pod inventárním číslem 154473 v 
pořizovací hodnotě 3 083 004,29 Kč.

- Opěrná zeď (SO 201) na pozemcích p. p. č. 976/5, 976/22, 
976/27 v katastrálním území Mariánské 
Hory, obec Ostrava, vedena pod inventárním číslem 154474 v 
pořizovací hodnotě 4.019.483,10 Kč.

- Pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava:

pozemek p. p. č. 736/339, ostatní plocha, jiná plocha,
 inv. č. 156382 v hodnotě 5.600,- Kč,  

pozemek p. p. č. 736/340, ostatní plocha, jiná plocha, 
inv. č. 156383 v hodnotě 3.600,- Kč,  

pozemek p. p. č. 768/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
inv. č. 53217 v hodnotě  20.340,- Kč,

pozemek p. p. č. 768/8, ostatní plocha, ostatní komunikace,
 inv. č. 53218 v hodnotě        10.620,- Kč,

pozemek p. p. č. 816/22 v k. ú. Mariánské Hory, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č. 110373 v hodnotě 
1.084.380,- Kč,

pozemek p. p. č. 780/14, ostatní plocha, ostatní komunikace,
 inv. č. 110370 v hodnotě 244.200,- Kč,

pozemek p. p. č. 976/32, ostatní plocha, jiná plocha, 
inv. č. 156774 v hodnotě  15.840,- Kč,  

pozemek p. p. č. 976/33, ostatní plocha, jiná plocha,
 inv. č. 156775 v hodnotě  25.080,- Kč. 


1744/ZM1418/27          .....             32

2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a 
Hulváky dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků


1744/ZM1418/27          .....             32

3) žádá
starostku městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
o zajištění udržitelnosti projektu „Cyklostezka 
Chemické osady, Grmelova“ dle podmínek stanovených 
ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
ev. č. 0333/2016/OSR a o spolupráci s odborem strategického 
rozvoje při administraci pravidelných zpráv o udržitelnosti projektu

Zodpovídá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Termín: 27.10.2021
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval