Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 14:55:32
bod č. 71. - Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dohody o podmíněném prominutí dluhu k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1737/ZM1418/27          .....             32

1) rozhodlo
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy 
 s Ostravskou univerzitou, Dvořákova 138/7, Ostrava-Moravská 
Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 619 88 987 k níže uvedeným 
nemovitým věcem v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřeným městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz, a to:

- pozemek parc. č. 213/1

- pozemek parc. č. 213/4

- pozemek parc. č. 213/16

- pozemek parc. č. 213/19, jehož součástí je stavba č. p. 3260, 
obč. vybavenost

- pozemek parc. č. 213/20

- pozemek parc. č. 213/22

- pozemek parc. č. 213/23

- pozemek parc. č. 213/24

- pozemek parc. č. 214/10

- pozemek parc. č. 225/9

- pozemek parc. č. 225/10

- pozemek parc. č. 3465/7

- pozemek parc. č. 3465/8

- pozemek parc. č. 3466/3

- pozemek parc. č. 3960

- pozemek parc. č. 3961

- pozemek parc. č. 3962 

- pozemek parc. č. 3963

- pozemek parc. č. 3964

- pozemek parc. č. 3965 

- pozemek parc. č. 3966

- pozemek parc. č. 3967

- pozemek parc. č. 3968

- pozemek parc. č. 3969

- pozemek parc. č. 3970/2

- pozemek parc. č. 3971/2

- pozemek parc. č. 3972/2 

- pozemek parc. č. 3979/2

- pozemek parc. č. 3980

- pozemek parc. č. 3981

- pozemek parc. č. 3982

- pozemek parc. č. 3983 

- pozemek parc. č. 3984

- pozemek parc. č. 3985

- pozemek parc. č. 3986

- pozemek parc. č. 3987 

- pozemek parc. č. 3988

- pozemek parc. č. 3989

- pozemek parc. č. 3990

- pozemek parc. č. 3991

- pozemek parc. č. 3992

- pozemek parc. č. 3993

- pozemek parc. č. 3994

- pozemek parc. č. 3995 

- pozemek parc. č. 3997

- pozemek parc. č. 3998

- pozemek parc. č. 3999

- pozemek parc. č. 4000

- pozemek parc. č. 4001

- pozemek parc. č. 4002


dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


1737/ZM1418/27          .....             32

2) rozhodlo
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci Ostravské 
univerzitě, Dvořákova 138/7, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 
00, IČO: 619 88 987 ve výši 10.000.000,- Kč, která bude 
poskytnuta ve dvou splátkách a to 5.000.000,- Kč do 30. 9. 2017 a 
5.000.000,- Kč do 30. 3. 2018, na úhradu části nákladů 
spojených s přípravou a realizací veřejných 
zakázek na zhotovení studie v rozsahu investičního 
záměru, projektové dokumentace pro účely 
územního řízení a projektové dokumentace pro 
účely stavebního řízení stavby „Fakulty 
umění a stavby Centra zdravého pohybu“ dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu


1737/ZM1418/27          .....             32

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

sníží běžné výdaje

- na § 2143, pol. 5901, ORJ 300                 o    4 000 tis. Kč

- na § 3636, pol. 5901,ÚZ 3636, ORJ 300          o    1 000 tis. Kč


z v y š u j í  investiční půjčené prostředky 
vysokým školám- na § 3299, pol. 6452, ORJ 300                 o  4 000 tis. Kč

- na § 3299, pol. 6452, ÚZ 3636, ORJ 300         o     
1 000 tis. Kč


1737/ZM1418/27          .....             32

4) rozhodlo
uzavřít dohodu o podmíněném prominutí dluhu dle 
ust. § 1995 obč. zák., s Ostravskou univerzitou, Dvořákova 
138/7, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 619 88 987 dle 
přílohy č. 5 předloženého materiálu  
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nehlasoval Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 3)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Nehlasoval
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro