Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 13:10:14
bod č. 100. - Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu
(Poznámka: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1725/ZM1418/27          .....             29

1) schvaluje
návrh na rozdělení volných zdrojů u 
základního běžného účtu v celkové 
výši 1 033 510 tis.Kč


1725/ZM1418/27          .....             29

2) rozhodlo
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu


Slezská Ostrava ve výši 4 000 tis.Kč na opravu 
chodníku podél komunikace ul. Vratimovská

ve výši 4 826 tis.Kč na opravu rozvodů 
vody a odpadů v učeb. pavilonu ZŠ Bohumínská, Sl. Ostrava 

Ostrava-Jih ve výši 500 tis.Kč na opravu dopravního 
hřiště na ul. A. Kučery

Poruba ve výši 11 000 tis.Kč na parkoviště 
Alžírská

Vítkovice ve výši 1 139 tis.Kč na opravu chodníku 
Kořenského

Pustkovec ve výši 320 tis.Kč na opravu chodníků ul. 
Opavská a zálivky ul. Technologická

Mariánské Hory a Hulváky ve výši 2 660 tis.Kč 
na rekonstrukci Baarova, přechod pro chodce

Lhotka ve výši 3 000 tis.Kč 
na výstavbu budovy technického zázemí 
městského obvodu Lhotka

Petřkovice ve výši 6 145 tis.Kč na rekonstrukci 
školních šaten ZŠ Petřkovice

Polanka nad Odrou ve výši 10 000 tis.Kč na stavební 
úpravy školy č.p.330

Svinov ve výši 10 000 tis.Kč na opravu místních 
komunikací po rekonstrukci kanalizace, vodovodů a plynovodů v 
Ostravě-Svinově, II. etapa


1725/ZM1418/27          .....             29

3) rozhodlo
o poskytnutí návratných finančních 
výpomocí v rámci projektu "Rozvoj rovného 
přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II" 
subjektům uvedeným v příloze č. 2 předloženého 
materiálu dle průvodního dopisu z přílohy č. 3 
předloženého materiálu


1725/ZM1418/27          .....             29

4) schvaluje
4.1. úpravu závazného ukazatele


- zvýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizaci

Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mar. Hory, p.o. o 164 tis.Kč

Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o. o 300 tis.Kč

Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, p.o. o 151 tis.Kč

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, p.o. o 319 tis.Kč 

Národní divadlo moravskoslezské o 5 694 tis.Kč

Divadlo loutek Ostrava o 912 tis.Kč

Komorní scéna Aréna o 326 tis.Kč

Lidová konzervatoř a Múzická škola o 391 tis.Kč

Knihovna města Ostravy o 1 711 tis.Kč

Ostravské muzeum o 1 708 tis.Kč

Dětské centrum Domeček o 55 tis.Kč

Městská nemocnice Ostrava o 119 000 tis.Kč

Zoologická zahrada Ostrava o 6 637 tis.Kč

PLATO Ostrava o 413 tis.Kč


4.2. úpravu závazného ukazatele 

a) navýšení neinvestičního příspěvku na 
základě smlouvy o závazku veřejné služby a 
vyrovnávací platbě za jeho výkon takto:


č. smlouvy 03180/2015/SOC Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, 
příspěvková organizace o 2 500 tis.Kč

č. smlouvy 02872/2015/SOC Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, 
příspěková organizace o 2 500 tis.Kč


b) navýšení investičního příspěvku na 
základě smlouvy o závazku veřejné služby a 
vyrovnávací platbě za jeho výkon takto:


č. smlouvy 02980/2015/SOC Domov pro seniory Iris, 
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace o 
700 tis.Kč

č. smlouvy 03180/2015/SOC Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, 
příspěvková organizace o 13 000 tis.Kč


1725/ZM1418/27          .....             29

5) rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření smlouvy s 
Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou se sídlem 
tř. 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


b) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření smlouvy s 
Ostravskou univerzitou se sídlem Dvořákova 138/7, 703 03 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61988987 dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu


c) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 
1 ke smlouvě se společností Dům kultury města Ostravy, a.s. se 
sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČO 4751595 dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu


d) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 
1 ke smlouvě se společností Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, 
s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 
47973145 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


e) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 
1 ke smlouvě se společností DK POKLAD, s.r.o. se sídlem M. 
Kopeckého 675, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 47670576 dle přílohy č. 
8 předloženého materiálu


f) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 
1 ke smlouvě se společností Ostravské výstavy, a.s. se 
sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, IČO 25399471 dle 
přílohy č. 9 předloženého materiálu


1725/ZM1418/27          .....             29

6) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j e financování na pol. 8115 o 1 033 510 tis.Kč


z v y š u j í 


- běžné výdaje

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 100000000 o 1 648 tis.Kč

         pol. 5901, ÚZ 7113 o 10 000 tis.Kč  

na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 300 tis.Kč 

na § 3319, pol. 5901, ORJ 160 o 7 000 tis.Kč     

na § 4357, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 12 o 14 000 tis.Kč 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 270 tis.Kč

na § 2292, pol. 5193, ORJ 100, ÚZ 9205, org. 9205 o 50 000 tis.Kč

na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 16 530 tis.Kč

na § 2292, pol. 5193, ORJ 100, org. 9205 o 45 000 tis.Kč

na § 2310, pol. 5171, ORJ 230 o 18 000 tis.Kč

na § 3745, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 7120 o 878 tis.Kč

na § 4350, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 2004 o 10 452 tis.Kč

na § 6171, pol. 5161, ORJ 130 o 5 000 tis.Kč

na § 3639, pol. 5171, ORJ 136 o 8 134 tis.Kč

na § 3319, pol. 5901, ORJ 160 o 18 000 tis.Kč


- neinvestiční půjčené prostředky

na § 3299, pol. 5651, ORJ 140 o 1 941 tis.Kč

                 ORJ 140, org. 82 o 144 tis.Kč


- investiční půjčené prostředky

na § 3299, pol. 6451, ORJ 140 o 267 tis.Kč


- kapitálové výdaje

na § 3639, pol. 6201, ORJ 125 o 3 700 tis.Kč

         pol. 6130 ORJ 137 o 92 333 tis.Kč

         pol. 6121 ORJ 137 o 41 162 tis.Kč

na § 5311, pol. 6111, ORJ 270 o 600 tis.Kč

         pol. 6125, ORJ 270 o 4 400 tis.Kč 

na § 3599, pol. 6909, ORJ 170, ÚZ 1070 o 120 000 tis.Kč

na § 5512, pol. 6123, ORJ 121 o 13 300 tis.Kč

na ORJ 230, § 3319, pol. 6121, org. 2011 o 11 000 tis.Kč

           § 2212, pol. 6121, org. 3136 o 5 000 tis.Kč

           § 2271, pol. 6121, org. 3150 o 12 000 tis.Kč

           § 2212, pol. 6121, org. 3172 o 12 000 tis.Kč

                          org. 3203 o 185 tis.Kč

           § 2219, pol. 6121, org. 3218 o 8 000 tis.Kč

           § 3631, pol. 6121, org. 4300 o 800 tis.Kč

                          org. 4303 o 930 tis.Kč

                          org. 4313 o 2 000 tis.Kč

                          org. 4324 o 360 tis.Kč

           § 3745, pol. 6121, org. 5045 o 300 tis.Kč

           § 4374, pol. 6121, org. 6052 o 2 000 tis.Kč

           § 3111, pol. 6121, org. 6320 o 500 tis.Kč

           § 3113, pol. 6121, org. 6321 o 500 tis.Kč

           § 3421, pol. 6121, org. 6325 o 8 000 tis.Kč

           § 2212, pol. 6121, org. 7255 o 4 000 tis.Kč

           § 2321, pol. 6121, org. 7348 o 3 500 tis.Kč

           § 5522, pol. 6121, org. 8127 o 4 000 tis.Kč   

           § 6409, pol. 6909 o 11 840 tis.Kč

           § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080 o 60 091 tis.Kč 


- neinvestiční transfery

na § 3299, pol. 5332, ORJ 140 o 300 tis.Kč

na § 3233, pol. 5331, ORJ 140, ÚZ 81, org. 81 o 164 tis.Kč

                          ÚZ 82, org. 82 o 300 
tis.Kč

                          ÚZ 83, org. 83 o 151 
tis.Kč

                          ÚZ 84, org. 84 o 319 
tis.Kč 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 10 000 tis.Kč

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 15 000 tis.Kč

                         o 2 000 tis.Kč

na § 3392, pol. 5213, ORJ 160, org. 4257 o 1 300 tis.Kč

                          org. 4258 o 400 tis.Kč

                          org. 4259 o 3 200 tis.Kč  

na § 2141, pol. 5213, ORJ 160 o 2 700 tis.Kč

na § 3311, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 2003, org. 4234 o 1 357 tis.Kč

                                  org. 4240 o 382 tis.Kč

                                  org. 4251 o 250 tis.Kč

na § 3319, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 2003, org. 4254 o 162 tis.Kč

na § 3314, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 2003, org. 4214 o 560 tis.Kč

na § 3315, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 2003, org. 4215 o 282 tis.Kč

na § 3311, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 4234, org. 4234 o 4 337 tis.Kč

                          ÚZ 4240, org. 4240 o 530 tis.Kč

                          ÚZ 4251, org. 4251 o 76 tis.Kč

na § 3314, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 3314, org. 4214 o 1 151 tis.Kč

na § 3315, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 3315, org. 4215 o 1 426 tis.Kč

                          ÚZ 3350, org. 4250 o 413 tis.Kč

na § 3319, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 4254, org. 4254 o 229 tis.Kč

na § 3741, pol. 5331, ORJ 190, ÚZ 4270, org. 4270 o 6 637 tis.Kč 

na § 3522, pool. 5331, ORJ 170, org. 4241 o 119 000 tis.Kč         
            

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, ÚZ 11, org. 4245 o 55 tis.Kč

na § 4357, pol. 5331, ORJ 180, org. 39 o 2 500 tis.Kč

na § 4350, pol. 5331, ORJ 180, org. 37 o 2 000 tis.Kč

na § 4357, pol. 5331, ORJ 180, org. 37 o 500 tis.Kč

na § 3745, pol. 5222, ORJ 300, ÚZ 7120 o 90 tis.Kč

         pol. 5332, ORJ 300, ÚZ 7120 o 70 tis.Kč

na § 3319, pol. 5222, ORJ 300, ÚZ 7120 o 95 tis.Kč

na § 3745, pol. 5493, ORJ 300, ÚZ 7120 o 999 tis.Kč

         pol. 5339, ORJ 300, ÚZ 7120 o 310 tis.Kč

         pol. 5222, ORJ 300, ÚZ 7120 o 198 tis.Kč

         pol. 5229, ORJ 300, ÚZ 7120 o 5 tis.Kč 


- investiční transfery

na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, org. 4262 o 30 238 tis.Kč

na § 4357, pol. 6351, ORJ 180, org. 39 o 13 000 tis.Kč

na § 4350, pol. 6351, ORJ 180, org. 36 o 700 tis.Kč

na § 3419, pol. 6322, ORJ 161 o 3 000 tis.Kč

na § 3745, pol. 6322, ORJ 300, ÚZ 7120 o 80 tis.Kč

         pol. 6324, ORJ 300, ÚZ 7120 o 86 tis.Kč

na § 3319, pol. 6313, ORJ 300, ÚZ 7120 o 393 tis.Kč   

na § 3745, pol. 6352, ORJ 300, ÚZ 7120 o 846 tis.Kč

         pol. 6359, ORJ 300, ÚZ 7120 o 690 tis.Kč   

         pol. 6329, ORJ 300, ÚZ 7120 o 260 tis.Kč


- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, org. 502 o 6 358 tis.Kč

                  org. 503 o 5 437 tis.Kč

                  org. 504 o 14 254 tis.Kč 

                  org. 505 o 9 026 tis.Kč

                  org. 506 o 496 tis.Kč

                  org. 507 o 1 603 tis.Kč

                  org. 508 o 1 020 tis.Kč

                  org. 509 o 333 tis.Kč

                  org. 510 o 2 214 tis.Kč

                  org. 511 o 609 tis.Kč

                  org. 512 o 247 tis.Kč

                  org. 513 o 488 tis.Kč

                  org. 514 o 428 tis.Kč

                  org. 515 o 345 tis.Kč 

                  org. 516 o 678 tis.Kč

                  org. 517 o 1 728 tis.Kč

                  org. 518 o 535 tis.Kč

                  org. 519 o 336 tis.Kč

                  org. 520 o 1 191 tis.Kč

                  org. 521 o 991 tis.Kč

                  org. 522 o 1 319 tis.Kč

                  org. 523 o 449 tis.Kč

                  org. 524 o 326 tis.Kč 

                  ÚZ 3500, org. 605 o 11 000 tis.Kč

                          org. 610 o 2 660 tis.Kč

                          org. 611 o 5 587 tis.Kč

                          org. 612 o 3 000 tis.Kč

                          org. 620 o 10 000 tis.Kč

                 ÚZ 93, org. 503 o 8 826 tis.Kč

                        org. 504 o 500 tis.Kč

                        org. 507 o 1 139 tis.Kč

                        org. 509 o 320 tis.Kč

                        org. 511 o 558 tis.Kč

                        org. 522 o 10 000 tis.Kč 


z v y š u j e 


- rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 20 703 tis.Kč


- účelová rezerva pro městské obvody na investice

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330 o 50 000 tis.Kč
Městské obvody dle přílohy č. 1

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, org. 5xx celkem o 50 411 tis.Kč

- zvýší výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 50 411 tis.Kč


Městský obvod Slezská Ostrava

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 503 o 8 826 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na opravu 
chodníků podél komunikace ul. Vratimovská

na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 4 000 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na opravu rozvodů vody 
a odpadů v učebnovém pavilonu ZŠ Bohumínská

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 4 826 tis.Kč


Městský obvod Ostrava-Jih

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 504 o 500 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na opravu 
dopravního hřiště na ul. A. Kučery

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 500 tis.Kč


Městský obvod Poruba

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 11 000 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
3962 - parkoviště Alžírská

na § 2219, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 11 000 tis.Kč


Městský obvod Vítkovice

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 507 o 1 139 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na opravu 
chodníku ul. Kořenského

na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 139 tis.Kč


Městský obvod Pustkovec

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 509 o 320 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na opravu 
chodníků ul. Opavská a zálivky ul. Technologická

na § 2219, piol. 5xxx, ÚZ 93 o 320 tis.Kč


Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 610 o 2 660 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
3963 - Rekonstrukce Baarova, přechod pro chodce

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 660 tis.Kč


Městský obvod Pettřkovice

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 558 tis.Kč

                  ÚZ 3500, org. 611 o 5 587 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na rekonstrukci 
školních šaten ZŠ Petřkovice

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 558 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
6909 - rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice

na § 3113, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 5 587 tis.Kč


Městský obvod Lhotka

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 612 o 3 000 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
8773 - budova technického zázemí městského obvodu 
Lhotka

na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 3 000 tis.Kč


Městský obvod Polanka nad Odrou

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 620 o 10 000 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
8774 - stavební úpravy školy č.p.330

na § 311x, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 10 000 tis.Kč


Městský obvod Svinov

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 522 o 10 000 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na opravu 
místních komunikací po rekonstrukci kanalizace, vodovodů a 
plynovodů v Ostravě-Svinově, II. etapa na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 93 
o 10 000 tis.Kč


1725/ZM1418/27          .....             29

7) ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval