Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 10:41:29
bod č. 18. - Návrh na poskytnutí finančních prostředků právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1715/ZM1418/27          .....             30

1) schvaluje
a) zpracování dokumentací, realizaci akcí, 
provedení oprav a pořízení vybavení Městskou 
nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace dle 
důvodové zprávy a příloh č. 1, č. 2 a č. 3 
předloženého materiálu


b) financování dokumentací, realizaci akcí, 
provedení oprav a pořízení vybavení dle bodu 1a) 
tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj městské nemocnice Ostrava


1715/ZM1418/27          .....             30

2) schvaluje
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava 
poskytnutí


- investičního příspěvku v celkové výši 52 
540 tis. Kč


- účelového neinvestičního příspěvku v 
celkové výši 14 208 tis. Kč


dle důvodové zprávy a příloh č. 1, č. 2 a č. 3 
předloženého materiálu


1715/ZM1418/27          .....             30

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- sníží


ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj MNO


na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170               
               o 66 748 tis. Kč


- zvýší


investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím


na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170          
           o 52 540 tis. Kč


- zvýší


neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím


na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170          
           o 14 208 tis. Kč


1715/ZM1418/27          .....             30

4) schvaluje
úpravu závazného ukazatele právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, a to:


- zvýšení investičního příspěvku       
                               o 52 540 tis. Kč


- zvýšení účelového neinvestičního 
příspěvku                           o 14 208 tis. Kč


1715/ZM1418/27          .....             30

5) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 4) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nehlasoval
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro