Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 10:15:22
bod č. 65. - Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu města na nákup sanitního vozidla pro potřebu územního odboru Ostrava Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1708/ZM1418/27          .....             35

1) rozhodlo
o poskytnutí investiční účelové dotace ve 
výši 3.850.000,-- Kč Zdravotnické záchranné 
službě Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - 
Zábřeh, IČO 48804525, zastoupené ředitelem MUDr. Romanem Gřegořem 
na financování nákladů na nákup sanitního 
vozidla pro potřebu územního odboru Ostrava Zdravotnické 
záchranné služby Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace


1708/ZM1418/27          .....             35

2) rozhodlo
o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
investiční účelové dotace z rozpočtu města Ostravy mezi 
statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo 
náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 na straně 
poskytovatele a Zdravotnickou záchrannou službou 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - 
Zábřeh, IČO 48804525 na straně příjemce, dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


1708/ZM1418/27          .....             35

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- zvyšuje financování ORJ 120


na pol. 8115, ÚZ 1020                    o 3.850 tis. Kč


- zvyšují investiční transfery ORJ 200


na § 3533, pol. 6359, ÚZ 1020              o 3.850 tis. Kč


1708/ZM1418/27          .....             35

4) ukládá
radě města realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen