Zasedání č. 201705 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 21.06.2017 09:44:54
bod č. 4. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační zajištění projektu "Turné černých koní"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1694/ZM1418/27          .....             35

1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostrava ve výši

100 000 Kč spolku Černí koně, z.s. se sídlem Cyrilovská 
48, Nové Jirny, 250 90 Jirny, IČO: 227 24 389, na organizační 
zajištění projektu "Turné černých 
koní" dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu.


1694/ZM1418/27          .....             35

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, 
ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč

- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 
5222, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč


1694/ZM1418/27          .....             35

3) rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy mezi: statutárním městem 
Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 25,

IČO 00845451 a spolkem Černí koně, z.s., se sídlem 
Cyrilovská 48, Nové Jirny, 250 90 Jirny,

IČO: 22724389 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.


1694/ZM1418/27          .....             35

4) ukládá
radě města realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto 
usnesení.
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nepřítomen Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nepřítomen Ing. Ivan Tomášek : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen