Výsledky hlasování na zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 10.05.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0b. - Schválení programu 26. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.05.2017 50 50
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 0c. - Volba ověřovatelů zápisu z 26. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.05.2017 50 49
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 0d. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 25. zasedání zastupitelstva města 50 50
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 50 46
5 3. - Podnět občana statutárního města Ostravy 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 4. - Souhlas se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Michálkovice" 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
7 5. - Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 6. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších změn a doplňků 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 36. - Návrh na udělení Ceny města Ostravy in memoriam 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 37. - Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 38. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 39. - Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. - změny související s koncepcí rozvoje a řízení společnosti 51 47
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
13 40. - Rozvojová zóna Hrušov - další postup města 51 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
14 55. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy" 51 33
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
15 7. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 10 na zabezpečení projektu "Rekonstrukce prostor pro MIKASA denní stacionář" s právnickou osobou MIKASA 51 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
16 8. - Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem zabezpečení prevence kriminality 51 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
17 41. - Návrh na poskytnutí finančních prostředků organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace. 51 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
18 9. - Návrh Programu podpory veřejných kulturních služeb v oblasti hudebního a scénického umění na území statutárního města Ostrava v letech 2018 - 2023 a návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí neinvestiční víceleté dotace v oblasti kultury 51 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
19 10. - Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury pro rok 2017 51 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
20 11. - Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové dotace na "Rekonstrukci a modernizaci cvičebních sálů včetně předsálí" 51 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
21 12. - Žádost Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. o navýšení účelové dotace o 1.500 tis. Kč na realizaci významné sportovní akce „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“ 51 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
22 42. - Návrh na poskytnutí účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
23 13. - Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
24 14. - Návrh na svěření věcí movitých městským obvodům Poruba, Ostrava - Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a Krásné Pole 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
25 15. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Plesná 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
26 16. - Návrh na nesvěření pozemku parc.č. 1913/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, městskému obvodu Svinov 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
27 17. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
28 18. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
29 19. - Návrh na záměr města prodat pozemek a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita lehká průmyslová zóna "Nad Porubkou" 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
30 20. - Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
31 21. - Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 50 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
32 22. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, k.ú. Poruba-sever a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
33 23. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava a v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 51 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
34 24. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabová,v k.ú. Nová Bělá a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města darovat nemovitou věc v k.ú. Karviná-město, obec Karviná 51 38
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
35 25. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 51 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 26. - Návrh směnit části nemovitých věcí v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 51 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 27. - Návrh na vydání souhlasu vlastníka pozemků s návrhem nového uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mošnov 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
38 28. - Návrh na záměr města darovat nemovitou věc v k. ú. Lhotka u Ostravy (lokalita ul. Petřkovická) a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Slavníkovců), obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
39 29. - Návrh na svěření a nesvěření nemovitých věcí městskému obvodu Nová Ves a odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
40 30. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
41 43. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka) 51 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
42 44. - Návrh na darování pozemku státnímu podniku Povodí Odry v k. ú. Poruba, obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 45. - Návrh koupit a přijmout darem nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 51 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 46. - Návrh na záměr města vložit nemovitý majetek v k. ú. Slezská Ostrava (areál BAZALY) a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, (lokalita ul. Starobělská), vše obec Ostrava, do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 51 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 47. - Návrh směnit nemovitosti v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 51 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
46 48. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 51 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 49. - Návrh na záměr prodat nemovité věci v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, formou zpeněžení ve veřejné dražbě 51 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 54. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci a návrh odejmout nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, vše k.ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
49 50. - Architektonická soutěž o návrh řešení rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 51 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
50 51. - Veřejná zakázka "Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice", poř. č. 28/2017 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
51 31. - Návrh darovacích smluv uzavřených mezi statutárním městem Ostravou a příjemci podpory z projektu „Koruna ze vstupu“ 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
52 52. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "III. etapa revitalizace v areálu NPP Landek" 50 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
53 53. - Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
54 32. - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování ev.č. 2100/2014/OFR/LPO s Evropskou investiční bankou 50 49
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
55 33. - Žádost o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřenou mezi SMO a společností Koordinátor ODIS s.r.o. 50 48
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
56 34. - Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Novojičínsko východ 50 49
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
57 35. - Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění 18. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 50 48
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)