Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 12:48:42
bod č. 52. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "III. etapa revitalizace v areálu NPP Landek"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1683/ZM1418/26          .....             33
1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy ve výši 561.600 
Kč právnické osobě: VÍTKOVICE HOLDING, a.s., IČO: 
25816039, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 
Ostrava, doručovací číslo: PSČ 706 02 na realizaci projektu 
"III. etapa revitalizace zeleně v areálu NPP Landek" dle 
přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření příslušné 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 
Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

1683/ZM1418/26          .....             33
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje financování
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ....................... o 562 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje
§ 3741, pol. 5213, ÚZ 1030, ORJ 190 .......... o 562 tis. Kč

1683/ZM1418/26          .....             33
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro