Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 12:35:27
bod č. 46. - Návrh na záměr města vložit nemovitý majetek v k. ú. Slezská Ostrava (areál BAZALY) a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, (lokalita ul. Starobělská), vše obec Ostrava, do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1675/ZM1418/26          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města

vložit níže uvedený nemovitý majetek v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, do základního 
kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se 
sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava, IČO 259 11 368, formou 
nepeněžitého vkladu, a to:

nemovité věci

- část pozemku parc. č. 1706 – ost. plocha, sportoviště a 
rekreační plocha, o výměře 56533 m2 označená jako pozemek 
parc. č. 1706/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle 
zaměření geometrickým plánem č. 4022-50/2016 ze dne 
14.05.2016, jejíž součástí jsou:

- budova sociálního zařízení
- komunikace (hlavní tribuna - hrací plocha)
- komunikace (hlavní tribuna – trafostanice)
- komunikace (nekrytá tribuna – oplocení)
- komunikace (u tréninkové hrací plochy)
- nekrytá tribuna - ochoz
- osvětlovací stožáry hlavního hřiště
- ozvučení na nekryté tribuně
- betonové schodiště u hlavního vstupu do areálu
- betonové schodiště u vchodů 2, 3, 4
- zpevněná plocha před hlavním vstupem
- betonová dlažba zámková před hlavním vstupem
- betonová dlažba u vchodů 2,3,4
- plocha z betonových dlaždic 30x30 u vstupu do areálu z 
východní strany
- betonová dlažba zámková šedá u 
mobilních WC, východní strana
- betonová dlažba zámková barevná u 
mobilních WC, východní strana
- betonová dlažba zámková šedá u 
mobilních WC, západní strana
- betonová dlažba zámková šedá mezi 
hlavní tribunou a hrací plochou
- plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky
- plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky do betonových 
patek
- věž ukazatele skóre
- stánek rychlého občerstvení (u ukazatele skóre)
- stánek rychlého občerstvení (u stožáru osvětlení)
- pokladna u vchodu č. 1
- přístřešek nad pokladnou č. 1
- pokladny u vchodů č. 2, 3, 4
- pokladny u vchodu č. 5 (4 objekty)
- pokladna u vchodu č. 5
- přístřešek nad pokladnou č. 5
- podzemní betonový objekt pro 2 ks zásobníků na 
LTO,

- pozemek parc. č. 1708 – zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je:
- stavba hlavní tribuny čp. 1028

- pozemek parc. č. 1709/1 - zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí jsou:
- budova čp. 1067,
- budova trafostanice bez čp.

a dále samostatné nemovité věci na části pozemku p. 
p.č . 1706 o výměře 56533 m2 označené jako pozemek parc. č. 
1706/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle 
zaměření geometrickým plánem č. 4022-50/2016 ze dne 
14.05.2016, a to:

- vyhřívací systém hlavního hřiště
- osvětlení komunikace před vstupem do areálu
- osvětlení tréninkové hrací plochy
- hlavní vodovodní řad v areálu
- zavlažovací systém hlavního hřiště

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1675/ZM1418/26          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města
vložit níže uvedený nemovitý majetek v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, do základního 
kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se 
sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava, IČO 259 11 368, formou 
nepeněžitého vkladu, a to:

- pozemek p. č. st. 1236/1 - zast. pl. a nádvoří, jehož 
součástí je stavba čp. 1155, bydlení

včetně příslušenství (venkovní úpravy 
– vodovodní přípojka, kanalizační přípojka 
zaústěná do jímky, přípojka plynu vč. HUP, 
zpevněná plocha vč. opěrných zídek, oplocení vč. 
plotových vrat a vrátek).

- pozemek p. č. st. 4860 - zast. pl. a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, garáž

- pozemek p. p. č. 117/2 - zahrada, včetně příslušenství 
(studna) 

- pozemek p. p. č. 4475 - ost. plocha, jiná plocha 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro