Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 12:18:36
bod č. 30. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1671/ZM1418/26          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku 
p.p.č. 566/8, trvalý travní porost,  o výměře 4 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 2039-59/2016 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 566/15, ost. 
plocha, jiná plocha
od JXXX ChXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za cenu obvyklou ve výši 2.200,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

1671/ZM1418/26          .....             32
2) rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku 
p.p.č. 566/12, orná půda,  o výměře 4 m2, která je dle geometrického plánu č. 
2039-59/2016 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 754/4, ost. plocha, 
jiná plocha
od JXXX SXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 2.200,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

1671/ZM1418/26          .....             32
3) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:
-  část pozemku p.č.st. 697, zast. plocha a nádvoří,  o výměře 1 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 2039-59/2016 oddělena a nově označena jako pozemek 
p.p.č. 756, ost. plocha, jiná plocha- část pozemku p.č.st. 697, zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 152 m2, která je dle téhož geometrického plánu oddělena a 
nově označena jako pozemek p.p.č. 754/1, ost. plocha, jiná plocha- část pozemku 
p.č.st. 697, zast. plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, která je dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 758, ost. 
plocha, jiná plocha- část pozemku p.p.č. 566/3, zahrada, o výměře 2 m2, která 
je dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 
754/2, ost. plocha, jiná plocha- část pozemku p.p.č. 566/3, zahrada, o výměře 1 
m2, která je dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako 
pozemek p.p.č. 754/3, ost. plocha, jiná plocha
od RXXXX XXXXXXX rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 86.350,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, za podmínky, 
že dojde k výmazu zástavního práva věřitelem Českomoravská stavební spořitelna, 
a.s., IČO 492 41 397, sídlo Praha 10, Vinohradská 3218/169

1671/ZM1418/26          .....             32
4) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklé pozemky p.p.č. 
566/15, p.p.č. 754/4, p.p.č. 756, p.p.č. 754/1, p.p.č. 758, p.p.č. 754/2 a 
p.p.č. 754/3, vše k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, za podmínky, že předmětné pozemky 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

1671/ZM1418/26          .....             32
5) rozhodlo
označit nově vzniklé pozemky p.p.č. 566/15, p.p.č. 754/4, p.p.č. 756, 
p.p.č. 754/1, p.p.č. 758, p.p.č. 754/2 a p.p.č. 754/3, vše k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že předmětné pozemky statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro