Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 12:18:06
bod č. 29. - Návrh na svěření a nesvěření nemovitých věcí městskému obvodu Nová Ves a odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1670/ZM1418/26          .....             32
1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění 

pozemky:
p.p.č. 65/5 - orná půda
p.p.č. 141/136 - orná půda
p.p.č. 141/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

1670/ZM1418/26          .....             32
2) rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění 

pozemky:
p.p.č. 65/5 - orná půda
p.p.č. 141/136 - orná půda
p.p.č. 141/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

1670/ZM1418/26          .....             32
3) si vyhrazuje
rozhodnutí neoznačit jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění 

pozemek p.p.č. 1063 - ostatní plocha, jiná plocha v 
k.ú.Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

1670/ZM1418/26          .....             32
4) rozhodlo
neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová 
Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění 

pozemek p.p.č. 1063 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. 
Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

1670/ZM1418/26          .....             32
5) rozhodlo
o odejmutí
pozemku p.p.č. 382/45 - ostatní plocha, zeleň

pozemku p.p.č. 382/1 - ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha

pozemku p.č.st. 3128 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, 
vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (dopravní 
hřiště ul. Orebitská), svěřeno městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz

a majetku, který je součástí dopravního 
hřiště, tj. dětské dopravní hřiště, 
oplocení, altánek, dopravní značení, lavice a 
informační tabule, umístěného na pozemcích p.p.č. 
382/45 a p.p.č. 382/1 v k.ú. Přívoz, vedeného v evidenci 
majetku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pod 
iv.č. 020000001006 v celkové hodnotě 211.550,- Kč 

v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro