Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 12:16:25
bod č. 26. - Návrh směnit části nemovitých věcí v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1667/ZM1418/26          .....             32
1) rozhodlo
směnit části nemovitých věcí v k.ú. Radvanice, obec 
Ostrava, a to:

- část pozemku parc.č. 3221/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 78 m2, oddělenou a nově označenou dle geometrického 
plánu č. 2216-30/2017 pro k.ú. Radvanice jako pozemek parc.č. 
3221/3, ost. plocha, ost. komunikace

(ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice)

za

- část pozemku parc.č. 2027/6, ost. plocha, manipulační plocha, o 
výměře 81 m2, oddělenou a nově označenou dle geometrického 
plánu č. 2216-30/2017 pro k.ú. Radvanice jako pozemek parc.č. 
2027/166, ost. plocha, manipulační plocha

(ve vlastnictví fyzické osoby)

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

1667/ZM1418/26          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek parc.č. 
2027/166, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že předmětný pozemek statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví

1667/ZM1418/26          .....             32
3) rozhodlo
označit nově vzniklý pozemek parc.č. 2027/166, k.ú. Radvanice, 
obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do 
svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nehlasoval
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro