Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 10:55:08
bod č. 42. - Návrh na poskytnutí účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1653/ZM1418/26          .....             46
1) rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 v 
oblasti bilingvní a cizojazyčné výuky příjemcům 
účelových dotací dle Přílohy č. 1 
předloženého materiálu v celkové výši 8 352 
tis. Kč (5 568 tis. Kč - 1. splátka v roce 2017      a 2 784 tis. 
Kč - 2. splátka v 1. pol. roku 2018)

1653/ZM1418/26          .....             46
2) rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
účelových dotací v oblasti bilingvní a 
cizojazyčné výuky mezi statutárním městem Ostrava a 
příjemci účelových dotací dle bodu 1) tohoto 
usnesení a Přílohy č. 2 předloženého materiálu

1653/ZM1418/26          .....             46
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- z v y š u j í
neinvestiční transfery
na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7110, ORJ 140   o 4 147 tis. Kč
na § 3299, pol. 5333, ÚZ 7110, ORJ 140   o   200 tis. Kč
na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7110, ORJ 140   o 1 221 tis. Kč

- s n i ž u j í
běžné výdaje
na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140   o 5 568 tis. Kč

1653/ZM1418/26          .....             46
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro