Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 10:48:58
bod č. 12. - Žádost Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. o navýšení účelové dotace o 1.500 tis. Kč na realizaci významné sportovní akce „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1652/ZM1418/26          .....             46
1) rozhodlo
o navýšení účelové dotace spolku 
Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., se 
sídlem Závodní ulice 2891/86, 703 00 Ostrava 3, IČO 
00534544 o 1.500 tis. Kč na realizaci akce „Zlatá tretra Ostrava 
IAAF World Challenge“ a o uzavření dodatku č. 1 k 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace ev. č. 0015/2017/ŠaS dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu

1652/ZM1418/26          .....             46
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

s n i ž u j e
rozpočtová rezerva na ORJ 120 na § 6409, pol. 5901         
   o 1.500 tis. Kč

z v y š u j í
neinvestiční transfery na ORJ 161 na § 3419, pol. 5222, ÚZ 
7117  o 1.500 tis. Kč

1652/ZM1418/26          .....             46
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 7
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nehlasoval Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nehlasoval Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Nehlasoval
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro