Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 10:46:21
bod č. 11. - Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové dotace na "Rekonstrukci a modernizaci cvičebních sálů včetně předsálí"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1651/ZM1418/26          .....             31
1) rozhodlo
o poskytnutí investiční účelové dotace ve 
výši 3 mil. Kč a uzavření smlouvy mezi 
statutárním městem Ostrava a obchodní společností 
Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem 
náměstí SNP 1, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145, na 
realizaci projektu "Rekonstrukce a modernizace cvičebních 
sálů včetně předsálí" dle příloh č. 1 a 2 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu

1651/ZM1418/26          .....             31
2) rozhodlo
schválit rozpočtové opatření, kterým se:

- z v y š u j í
 investiční transfery
 na § 3392, pol. 6313, ORG 4259, ORJ 160       o 3.000 tis. Kč

- s n i ž u j í
 kapitálové výdaje
 na § 6409, pol. 6909, ORJ 230                o 3.000 tis. Kč
 
1651/ZM1418/26          .....             31
3) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 37 Proti: 1 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 1, Proti: 1, Zdržel se: 7)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Proti Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro