Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 10:41:37
bod č. 10. - Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury pro rok 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1650/ZM1418/26          .....             31
1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti 
kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava spolku 
Hlásím se k továrně, se sídlem U Prodejny 999/1, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 22847219, na realizaci projektu "Provoz 
Hlubina: celoroční provoz kulturní čtvrti" ve 
výši 300 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu a o uzavření smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace 
uvedeným v tomto bodě 1) usnesení dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu

1650/ZM1418/26          .....             31
2) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti kultury pro rok 2017 žadatelům o neinvestiční 
účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 2 
předloženého materiálu z věcných důvodů

1650/ZM1418/26          .....             31
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j í
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101                 o   
  190 tis. Kč

- s n i ž u j í
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101                 o   
  40 tis. Kč

- z v y š u j í
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101                 o   
  230 tis. Kč

1650/ZM1418/26          .....             31
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Odbor financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nehlasoval
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nehlasoval
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro