Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 10:40:17
bod č. 41. - Návrh na poskytnutí finančních prostředků organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1648/ZM1418/26          .....             30
1) schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci 
investičního charakteru organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 
Ostrava - Muglinov, ve výši 363 tis. Kč na 
předfinancování 1. etapy projektů Transformace Domova 
Barevný svět a Transformace Domova na Liščině dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu.

1648/ZM1418/26          .....             30
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- sníží
ostatní kapitálové výdaje
na § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080, ORJ 230               
                  o 363 tis. Kč

- zvýší
investiční půjčené prostředky zřízeným 
příspěvkovým organizacím
na § 4357, pol. 6451, ÚZ 1080, ORG 43, ORJ 180           
              o 363 tis. Kč

1648/ZM1418/26          .....             30
3) schvaluje
úpravu závazného ukazatele organizaci Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631808, a to:

- zvýšení investičních půjčených prostředků 
                              o 363 tis. Kč

na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a 
vyrovnávací platbě za výkon č. 02785/2015/SOC, a dodatku 
č. 1 02785/2015/D1/2015/SOC dle předloženého materiálu

1648/ZM1418/26          .....             30
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) tohoto 
usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nehlasoval
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro