Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 10:39:43
bod č. 8. - Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem zabezpečení prevence kriminality
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1647/ZM1418/26          .....             30
1) rozhodlo
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ORJ 180, § 4349, pol. 5909, 
ÚZ 7401 odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví ve výši 250.000,- Kč České republice 
- Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 
IČO 75151502, se sídlem 30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

1647/ZM1418/26          .....             30
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

snižují běžné výdaje v ORJ 180
§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401 o 250 tis. Kč

zvyšují ostatní neinvestiční transfery 
jiným veřejným rozpočtům v ORJ 180

na § 4349, pol. 5319, ÚZ 7401 o 250 tis. Kč

1647/ZM1418/26          .....             30
3) rozhodlo
o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu
Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 15.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nehlasoval
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nehlasoval
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro