Zasedání č. 201704 - 26. zasedání zastupitelstva města Dne 10.05.2017 10:21:02
bod č. 40. - Rozvojová zóna Hrušov - další postup města
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1644/ZM1418/26          .....             35
1) rozhodlo
o nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem:
- pozemku parc. č. 265 ostatní plocha- pozemku parc. č. 266/1 ostatní 
plocha- pozemku parc. č. 266/2 trvalý travní porost- pozemku parc. č. 267/1 
zahrada- pozemku parc. č. 268 zastavěná plocha a nádvoří- pozemku parc. č. 
291/1 ostatní plocha- pozemku parc. č. 291/3 orná půda- pozemku parc. č. 292 
vodní plocha- pozemku parc. č. 293 ostatní plocha- pozemku parc. č. 294 ostatní 
plocha,
vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava,
od spoluvlastníků:
XXXX XXXXXXXXXX , narozena  dne XXXXXXXXXXtrvale bytem XX XX XXX XXX XX 
XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXX, narozen dne XXXXXXXXXXXXtrvale bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX
XXXX XXXXXXXX, narozena dne  XXXXXXXXXXtrvale bytem XX XXX XXX XXX XX 
XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX, narozena dne XXXXXXXXXXtrvale bytem XX XX XXX XXX XX 
XXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX,  narozena dne XXXXXXXXXXtrvale bytem XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX 
XX XXXXXXX
dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu
s tím, že statutární město Ostrava vyzve spoluvlastníky:
- k navržení výše kupní ceny a
- k relevantnímu vyjádření vůle prodat statutárnímu městu Ostrava za takto 
navrženou kupní cenu uvedené nemovité věci a uzavřít kupní smlouvu,
to vše ve lhůtě do 31.05.2017,
přičemž zároveň si vyhrazuje právo rozhodnout o neuzavření kupní smlouvy v 
případě neakceptovatelných podmínek spoluvlastníků, zejména z důvodu navržené 
výše kupní ceny spoluvlastníky
Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 17.05.2017
Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 17.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 5 Nehlasovalo: 7
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 5)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nehlasoval
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Nehlasoval Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nepřítomen Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro