Výsledky hlasování na zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 05.04.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0b. - Schválení programu 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 05.04.2017 50 48
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 0c. - Volba ověřovatelů zápisu z 25. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 5.4.2017 50 48
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 0d. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 24. zasedání zastupitelstva města 50 48
4 57. - Návrh na změnu ve složení rady města 50 31
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
5 1. - Informace o činnosti orgánů města 50 48
6 3. - Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2016 50 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
7 4. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2016 50 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 5. - Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2016 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 6. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 7. - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy 50 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 8. - Žádost zaměstnance o prominutí úhrady nákladů spojených se studiem 50 31
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 9. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2015" v rámci Operačního programu Životní prostředí 50 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 39. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků 50 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 40. - Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 41. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 42. - Informace o vyřízení podnětu člena zastupitelstva města 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 58. - Návrh na změnu ve složení Finančního výboru zastupitelstva města 50 36
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 43. - Lokalita Kostelní náměstí, k.ú. Moravská Ostrava - návrh dalšího postupu 50 39
(Pozn: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor a Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
19 10. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
20 45. - Realizace akcí Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava. 50 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
21 46. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy "750. výročí první písemné zmínky o městě" 50 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
22 03. - Dotazy, připomínky a podněty občanů 49 42
(Pozn: hlasování o prodloužení diskuze k bodu dotazy, připomínky a podněty občanů)
23 47. - Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury Pěveckému sdružení ostravských učitelek, z.s., Ostravskému centru nové hudby, z.s., a spolku PANT, z.s. 49 34
(Pozn: hlasování o návrhu na oddělené hlasování)
24 47. - Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury Pěveckému sdružení ostravských učitelek, z.s., Ostravskému centru nové hudby, z.s., a spolku PANT, z.s. 49 47
(Pozn: hlasování o poskytnutí dotace Pěveckému sdružení ostravských učitelek, z.s. )
25 47. - Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury Pěveckému sdružení ostravských učitelek, z.s., Ostravskému centru nové hudby, z.s., a spolku PANT, z.s. 49 43
(Pozn: hlasováno o poskytnutí dotace Ostravskému centru nové hudby, z. s.)
26 47. - Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury Pěveckému sdružení ostravských učitelek, z.s., Ostravskému centru nové hudby, z.s., a spolku PANT, z.s. 49 31
(Pozn: hlasování o poskytnutí dotace spolku PANT, z. s.)
27 48. - Vydání nové obecně závazné vyhlášky o školském obvodu mateřských škol zřízených rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů statutárního města Ostravy a zrušení obecně závazné vyhlášky č. 17/2016, o školských obvodech mateřských škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy 49 47
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
28 49. - Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců a společensky odpovědné firmy města Ostravy za rok 2016 a na poskytnutí peněžitých darů 49 49
29 50. - Poskytnutí účelové dotace na akci "Sportovní areál U Cementárny - II. etapa" a navýšení provozní dotace na rok 2017 obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 49 49
(Pozn: Schváleno s úpravou (podpis Ing. Štěpánka, Ph.D.))
30 11. - Návrh nevyhovět žádosti fyzické osoby - pozemek p.p.č. 59/10, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
31 12. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Slezská Ostrava a návrh na schválení Dodatku č. 11 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková organizace 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
32 13. - Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava - aktualizace účetního stavu majetku ke dni 31. 12. 2016 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
33 14. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Hrabová 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
34 15. - Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
35 16. - Návrh odložit bezúplatný převod pozemků pod silnicí III/4809 v k. ú. Mošnov 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 17. - Návrh města prodat stožárovou trafostanici OS 9451 Svinov Vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 18. - Návrh prodat části pozemků v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, v areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
38 20. - Návrh na svěření komunikace a vsakovacího zařízení MO Lhotka 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
39 21. - Návrh směnit nemovité věci v rámci stavby "Cyklostezka W, Poruba - Krásné Pole" 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
40 22. - Návrh na záměr města nedarovat a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Pudlov, obec Bohumín, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Radvanice a v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
41 23. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Proskovice a v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
42 24. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve správě Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s. (SOM) 49 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 25. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve správě Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM) 49 23
(Pozn: Hlasování o návrhu na stažení materiálu)
44 25. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve správě Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM) 49 25
(Pozn: Hlasování o původním znění)
45 25. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve správě Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM) 49 28
(Pozn: Návrh na nové hlasovaní)
46 26. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 27. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Na Liškovci), návrh na záměr směnit pozemky v k. ú. Přívoz (ul. Palackého), návrh svěřit pozemek městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 28. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava a návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
49 29. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh nevykoupit spoluvlastnické podíly k nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 30. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. 28. října x Oblá) a v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Božkova), obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
51 31. - Návrh na záměr města neprodat pozemky při ul. Hornopolní (k.ú. Moravská Ostrava) 49 20
(Pozn: Hlasování o návrhu Ing. Macháčka)
52 31. - Návrh na záměr města neprodat pozemky při ul. Hornopolní (k.ú. Moravská Ostrava) 49 31
(Pozn: Hlasování o původním návrhu usnesení)
53 32. - Návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
54 33. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
55 34. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, vše obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
56 51. - Návrh na záměr prodeje rekreačního objektu Pstruží v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí 48 42
(Pozn: Hlasování o návrhu na stažení materiálu)
57 53. - Návrh na personální obměnu ve společnosti Garáže Ostrava, a.s. 48 38
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
58 35. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1823/2016/OI/VZKÚ 48 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
59 36. - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování stavby v oblasti dopravní infrastruktury: mimoúrovňového křížení "MÚK Bazaly - I. etapa" 48 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
60 54. - Architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě 48 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
61 37. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Provoz Záchranné stanice Bartošovice" 48 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
62 55. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Výsadba zeleně izolující lesopark Bělský les od ulice Plzeňské" 48 40
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
63 55. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Výsadba zeleně izolující lesopark Bělský les od ulice Plzeňské" 48 43
(Pozn: Požadavek na opakované hlasování)
64 56. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 48 43
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
65 38. - Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace, řešícího rozšíření aktivit společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v rámci projektů spolufinancovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce a navýšení nominální hodnoty závazku statutárního města Ostrava v těchto projektech 48 44
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)