Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 14:32:56
bod č. 36. - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování stavby v oblasti dopravní infrastruktury: mimoúrovňového křížení "MÚK Bazaly - I. etapa"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1626/ZM1418/25          .....             34

1) rozhodlo
o poskytnutí účelové investiční dotace 
Moravskoslezskému kraji se sídlem: 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČO: 70890692 na spolufinancování stavby 
"MÚK Bazaly - I. etapa" ve výši 5 902 411,92 Kč 
z rozpočtu statutárního města Ostrava


1626/ZM1418/25          .....             34

2) rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové investiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


1626/ZM1418/25          .....             34

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


snižuje rozpočtová rezerva ORJ 120

§ 6409, pol. 5901                             
              o       5 903 tis. Kč


zvyšují se kapitálové výdaje ORJ 300


§ 2212, pol. 6342, ÚZ 0978                     
              o       5 903 tis. Kč


1626/ZM1418/25          .....             34

4) ukládá
radě města realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nehlasoval
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro