Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 12:58:27
bod č. 29. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh nevykoupit spoluvlastnické podíly k nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1618/ZM1418/25          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Koblov, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to


- část pozemku parc.č. 1874/3, ost. plocha, manipulační plocha, 
díl a), o výměře 41 m2 a část pozemku pac.č. 1988/1, ost. 
plocha, ost. komunikace, díl b), o výměře 8 m2, dle 
geometrického plánu č. 1114-20/2015 odděleny, sloučeny a nově 
označeny jako pozemek parc.č. 1874/38, zast. plocha, o výměře 49 m2


- část pozemku parc.č. 1874/3, ost. plocha, manipulační plocha, 
díl c), o výměře 83 m2 a část pozemku pac.č. 1988/1, ost. 
plocha, ost. komunikace, díl d), o výměře 9 m2, dle téhož 
geometrického plánu odděleny, sloučeny a nově označeny jako 
pozemek parc.č. 1874/39, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 92 m2 
(viz příloha č. 1/3)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


1618/ZM1418/25          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:


- pozemek p.č.st. 710/17 


1618/ZM1418/25          .....             32

3) rozhodlo

nevykoupit podíly k pozemku parc.č. 253/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 od spoluvlastníkaXXXXXXXX XXXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 od spoluvlastníkaXXXXXX XXXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXX XXXXX
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro