Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 12:28:26
bod č. 47. - Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury Pěveckému sdružení ostravských učitelek, z.s., Ostravskému centru nové hudby, z.s., a spolku PANT, z.s.
(Poznámka: hlasování o návrhu na oddělené hlasování)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1597/ZM1418/25          .....             31

1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti 
kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava:


a) spolku Pěvecké sdružení ostravských učitelek, z.s., se 
sídlem Závoří 3021/21, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 
44938951, na účast na mezinárodním festivalu soutěže 
pěveckých sborů – „8. Musica Eterna Roma“ ve 
výši 80 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu a o uzavření snlouvy 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace 
uvedeného v tomto bodě 1 a) usnesení dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


b) spolku Ostravské centrum nové hudby, z.s., se sídlem 
Dr. Šmerala 1626/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 
70631531, na realizaci projektu "Institut a festival nové 
experimentální hudby Ostrava" ve výši 2 000 
tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace 
uvedeného v tomto bodě 1 b) usnesení dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


c) spolku PANT, z.s., se sídlem Nábřežní 1272/2, Polanka 
nad Odrou, 725 25 Ostrava, IČO 22667393, na realizaci projektu Centrum PANT, 
kulturně vzdělávací akce pro děti, mládež a dospělé 
v roce 2017 ve výši 198 tis. Kč dle přílohy č. 1 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu a o 
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a 
příjemcem dotace uvedeného v tomto bodě 1 c) usnesení dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu 


1597/ZM1418/25          .....             31

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- s n i ž u j í

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101           o    80 tis. 
Kč

- s n i ž u j e

rozpočtová rezerva na ORJ 120

na § 6409, pol. 5901                   o 2 198 tis. Kč


- z v y š u j í

neinvestiční transfery na ORJ 160

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101           o  2 080 tis. Kč

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101           o   198 tis. 
Kč


 


1597/ZM1418/25          .....             31

3) ukládá
radě města


realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Odbor financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 34 Proti: 2 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 7, Proti: 2, Zdržel se: 3)
Mgr. Radim Babinec : Zdržel se doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Proti Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Zdržel se
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Zdržel se Petr Veselka : Proti
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 4)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nepřítomen
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda, MBA : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Jindřich Středula : Zdržel se