Zasedání č. 201703 - 25. zasedání zastupitelstva města Dne 05.04.2017 10:58:12
bod č. 45. - Realizace akcí Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1595/ZM1418/25          .....             30

1) schvaluje
realizaci akcí Městskou nemocnicí Ostrava, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, a to:


- Pasport pavilonů G, G1 a G2 v areálu Městské nemocnice Ostrava

- Geodetické zaměření staveb v areálu Městské 
nemocnice Ostrava

- Stavební úpravy chodby Centrálního příjmu 
s Emergency

- Vícetisky a úprava dokončené projektové 
dokumentace pro "Energetické úspory MNO - 
Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO" 
a "Energetické úspory MNO - Centrální 
sklad/sklad oddělení zásobování"

- Dispoziční úpravy 3.NP objektu hospodářské budovy 
pro potřeby oddělení IT


a jejich financování z rozpočtu statutárního města 
Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava.


1595/ZM1418/25          .....             30

2) schvaluje
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava 
poskytnutí:


a) investičního příspěvku v celkové výši 
4.714 tis. Kč z toho na realizaci akcí takto:

- Stavební úpravy chodby Centrálního příjmu 
s Emergency ve výši 2.100 tis. Kč

- Vícetisky a úprava dokončené projektové 
dokumentace pro "Energetické úspory MNO - 
Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO" 
a "Energetické úspory MNO - Centrální 
sklad/sklad oddělení zásobování" ve 
výši 59 tis. Kč

- Dispoziční úpravy 3.NP objektu hospodářské budovy 
pro potřeby oddělení IT ve výši 2.555 tis. Kč


b) účelového neinvestičního příspěvku v 
celkové výši 1.488 tis. Kč z toho na realizaci akcí 
takto:

- Pasport pavilonů G, G1 a G2 v areálu Městské nemocnice Ostrava 
ve výši 605 tis. Kč

- Geodetické zaměření staveb v areálu Městské 
nemocnice Ostrava ve výši 363 tis. Kč

- Dispoziční úpravy 3.NP objektu hospodářské budovy 
pro potřeby oddělení IT ve výši 520 tis. Kč


dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.


1595/ZM1418/25          .....             30

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- sníží


ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj MNO


- na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170              
                o 6.202 tis. Kč


- zvýší


- investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím


- na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170         
           o 4.714 tis. Kč


- zvýší


- neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím


- na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170         
           o 1.488 tis. Kč


1595/ZM1418/25          .....             30

4) schvaluje
úpravu závazného ukazatele právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, a to:


- zvýšení investičního příspěvku       
                              o 4.714 tis. Kč


- zvýšení účelového neinvestičního 
příspěvku                          o 1.488 
tis. Kč


1595/ZM1418/25          .....             30

5) ukládá
radě města


realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 4) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 28.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nepřítomen Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro