Výsledky hlasování na zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 01.03.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0b. - Schválení programu 24. zasedání zastupitelstva města konaného dne 01.03.2017 50 48
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 0c. - Volba ověřovatelů zápisu z 24. zasedání zastupitelstva města konaného dne 01.03.2017 50 48
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 0d. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 23. zasedání zastupitelstva města 50 48
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 50 44
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Kolaříka)
5 1. - Informace o činnosti orgánů města 50 48
6 46. - Návrh na založení společnosti s ručením omezeným 50 39
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora, JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
7 3. - Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně ´Vlajka pro Tibet´ a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.2017 51 27
(Pozn: hlasování o návrhu JUDr. Babky na změnu usnesení)
8 3. - Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně ´Vlajka pro Tibet´ a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.2017 51 14
(Pozn: hlasování o původním návrhu usnesení)
9 4. - Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 2016 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 5. - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova" včetně podmínek v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 51 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 6. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 51 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 32. - Informativní zpráva o programu oslav 750. výročí první písemné zmínky o městě Ostravě 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 33. - Návrh změny stanov a navržení členů představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 51 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 34. - Volba členů dozorčí rady společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 51 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 35. - Akční plán Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 51 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 36. - Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace OP PIK 2014-2020 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 37. - Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých úkolů Řídicího orgánu v rámci implementace OP VVV období 2014-2020 51 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 52. - Návrh na poskytnutí půjčky zaměstnanci zařazenému do magistrátu města Ostravy a do organizačních složek zřízených městem dle Statutu Sociálního fondu SMO 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
19 7. - Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017-2021 51 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
20 8. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2017 v oblasti rodinná politika 48 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
21 9. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2017 v oblastech podpory osob s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví 48 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
22 10. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 48 41
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
23 38. - Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v roce 2016 48 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
24 11. - Program na poskytování peněžních prostředků z odvodů loterií a jiných podobných her včetně návrhu na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování peněžních prostředků 48 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora, Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
25 39. - Generel oprav, rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace do roku 2030. 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora, Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
26 40. - Realizace akcí Městskou nemocnicí Ostrava, p.o. dle přílohy č. 1 a č. 2 a investičním odborem Magistrátu města Ostravy dle přílohy č.3 a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava. 48 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora, Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
27 12. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti Volný čas 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
28 13. - Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro rok 2017, víceletých neinvestičních účelových dotací na léta 2017 - 2020 a neinvestičních příspěvků a transferů pro rok 2017 v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava 48 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
29 14. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti Školství 48 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
30 15. - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
31 41. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 48 42
(Pozn: zmatečné hlasování)
32 41. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
33 42. - Schválení dokumentu Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
34 54. - Návrh na zrušení vyhlášeného výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 a návrh na vyhlášení nového programu 48 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
35 16. - Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 17. - Návrh na záměr města nedarovat pozemek v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Svinov, obec Ostrava 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 18. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Poruba-sever, v k.ú. Pustkovec a návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Martinov ve Slezsku, vše obec Ostrava 48 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
38 19. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh doplnit usnesení zastupitelstva města č. 1505/ZM1418/23 ze dne 25. 1. 2017 48 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
39 20. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 48 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
40 21. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská), návrh na záměr města darovat pozemek k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Boleslavova) 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
41 22. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 48 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
42 23. - Návrh prodat objekt "TESKO barák" v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 48 36
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 24. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 48 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 25. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 48 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 26. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava a v k.ú. Svinov, obec Ostrava 48 43
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
46 27. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrušov a v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 48 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 28. - Návrh na neodejmutí nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava 48 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 29. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0284/ZM1418/5 a návrh koupit nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava v rámci stavby "Kanalizace Hrušov" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Muglinovská" 48 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
49 43. - Návrh na zrušení usnesení č. 0412/ZM1418/6, kterým zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva s ČR-ÚZSVM; návrh na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva s ČR-ÚZSVM 48 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 44. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 48 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
51 45. - Návrh darovat pozemky v k. ú. Svinov, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji 48 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 48. - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ostravy a rozhodnutí o postupu projektu "Rozšíření VTP Ostrava I. etapy" 48 36
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
53 47. - Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1241/2014/OI/LPO 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
54 53. - Veřejná zakázka "Hasičská zbrojnice Michálkovice - Ostrava", poř. č. 28/2017 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
55 30. - Žádost o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Ekologické mytí jízdních kol Bike Wash cyklo myčkou" 48 40
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
56 49. - Informace o přijatém usnesení rady města ve věci stanoviska statutárního města Ostravy ke znaleckému posudku č. 197/16 „Expertní posouzení a srovnání environmentálních vlivů a dlouhodobé environmentální bezpečnosti dvou základních konceptů sanace zemin lagun Ostramo“ 48 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
57 50. - Změna dotace na zeleň z účelové dotace na neúčelovou 48 46
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora, Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
58 31. - Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, na zabezpečení alternativní dopravy imobilních občanů 48 46
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
59 51. - Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení 2 mimořádných vlaků po Ostravsko-Karvinském revíru 48 46
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)