Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:50:25
bod č. 29. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0284/ZM1418/5 a návrh koupit nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava v rámci stavby "Kanalizace Hrušov" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Muglinovská"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1564/ZM1418/24          .....             32
1) rozhodlo
zrušit své usnesení č. 0284/ZM1418/5 ze dne 29. 04. 2015,

které je přílohou č. 2 přeloženého materiálu

1564/ZM1418/24          .....             32
2) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a to:
- pozemek p.p.č. 25/3
- pozemek p.p.č. 437/1
oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava

ve vlastnictví ASPET INVEST s.r.o., se sídlem Jana Šoupala 
1597/3, Ostrava-Poruba, 708 00, IČO: 26860848

za kupní cenu v celkové výši 4.350.050,-Kč, z toho:

- za pozemek parc. č. 25/3 částku 528.200,-Kč
- za pozemek parc. č. 437/1 částku ve výši 3.821.850,-Kč

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č.5 
předloženého materiálu

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:

Statutární město Ostrava, odbor investiční připravuje v 
dané oblasti dvě investiční akce vodohospodářského 
charakteru (výstavbu kanalizace). Realizací staveb 
„Kanalizace Hrušov“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. 
Muglinovská“ dojde k odvádění 
splaškových vod na Ústřední čistírnu 
odpadních vod v Ostravě - Přívoze, čímž se zamezí 
dnešnímu stavu, tj. vypouštění splašků do 
řeky Ostravice. Pro úspěšné ukončení 
přípravy (vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení) je zapotřebí uskutečnit 
výkup pozemků p.p.č. 437/1 a 25/3 tak, aby byla zajištěna 
realizace čerpací stanice a příjezd k navržené 
čerpací stanici (ČS 2 Muglinov), bez které není 
celá koncepce odkanalizování oblasti možná.

Odchylka od ceny obvyklé směrem nad cenu obvyklou činí celkem 
částku ve výši 480.050,- Kč, z toho u pozemku p.p.č. 25/3 
částku ve výši 28.200,- Kč a u pozemku p.p.č. 437/1 
částku ve výši 451.850,- Kč.

Statutární město Ostrava již investovalo k 31. 12. 2016 do 
investičních akcí „Kanalizace Hrušov" cca 
2.900.000,- Kč a do „Rekonstrukce kanalizace ul. 
Muglinovská“ cca 530.000,- Kč.

V případě, že by nedošlo k uzavření kupní smlouvy, 
došlo by ke zmaření obou investičních projektů města.

Celá věc se vyřizuje 8 let, kdy byly projednávány 
různé varianty, např. i směna, na kterou nakonec společnost 
nepřistoupila z finančních důvodů. Takto dohodnutá cena je 
jediná možná, za kterou je společnost ASPET-INVEST, s.r.o. 
ochotna tyto dva pozemky statutárnímu městu Ostrava prodat.

Jiná právní cesta než cesta výkupu není 
možná i s ohledem na časovou náročnost, kdy 
statutární město Ostrava tyto pozemky potřebuje co 
nejdříve vzhledem k výše uvedeným 
rozpracovaným projektům. Výkup se tedy jeví jako 
nejhospodárnější řešení v současné 
době.
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro