Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:49:49
bod č. 28. - Návrh na neodejmutí nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1563/ZM1418/24          .....             32
1) rozhodlo
 neodejmout pozemky
- parc. č. 964/6 zastavěná plocha a nádvoří,
- parc. č. 973/5 zastavěná plocha a nádvoří,
- parc. č. 973/6 zastavěná plocha a nádvoří,
- parc. č. 980/5 zastavěná plocha a nádvoří,
a podíly o výši

- 748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1975, bytový dům, 
stojící na pozemku parc. č. 964/6,

- 748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1977, bytový dům, 
stojící na pozemku parc. č. 973/5,

- 748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1976, bytový dům, 
stojící na pozemku parc. č. 973/6,

- 748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1978, bytový dům, 
stojící na pozemku parc. č. 980/5,

vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,

ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava 
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Nehlasoval
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro