Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:43:10
bod č. 19. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh doplnit usnesení zastupitelstva města č. 1505/ZM1418/23 ze dne 25. 1. 2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1554/ZM1418/24          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města směnit nemovité věci v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, a to:

- část pozemku parc. č. 3221/1, ost. plocha, ost. komunikace, o 
výměře 78 m2, oddělena a nově označena dle geometrického 
plánu č. 2216-30/2017 pro k. ú. Radvanice jako pozemek parc. č. 
3221/3, ost. plocha, ost. komunikace

(ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice)

za

- část pozemku parc. č. 2027/6, ost. plocha, manipulační plocha, 
o výměře 81 m2, oddělena a nově označena dle geometrického 
plánu č. 2216-30/2017 pro k. ú. Radvanice jako pozemek parc. č. 
2027/166, ost. plocha, manipulační plocha

(ve vlastnictví fyzické osoby)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1554/ZM1418/24          .....             32
2) rozhodlo
doplnit své usnesení č. 1505/ZM1418/23 ze dne 25.01.2017 tak, že 
se za text "...parc. č. 198/28´" doplňuje text:

"- část pozemku parc. č. 198/13, o výměře 1 m2, oddělena a 
nově označena dle geometrického plánu č. 2173-70/2016 jako 
pozemek parc. č. 198/29"

za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a 
Bartovice rozhodne souhlasit se směnou i pozemku výše 
uvedeného
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro