Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:40:45
bod č. 54. - Návrh na zrušení vyhlášeného výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 a návrh na vyhlášení nového programu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1550/ZM1418/24          .....             46
1) rozhodlo
zrušit usnesení zastupitelstva města č. 1247/ZM1418/19 ze dne 
14.09.2016 v plném rozsahu dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu

1550/ZM1418/24          .....             46
2) schvaluje
a) Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné 
výuky v mateřských, základních a středních 
školách se sídlem na území 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 dle 
Přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) návrh na vyhlášení výběrového 
řízení dle Přílohy č. 2 předloženého 
materiálu a rozhodlo o vyhlášení 
výběrového řízení na poskytnutí 
peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 
na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v 
mateřských, základních a středních 
školách se sídlem na území 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 

1550/ZM1418/24          .....             46
3) schvaluje
zapracování částky ve výši 3 880 tis. Kč do 
návrhu rozpočtu na rok 2018 - na podporu rozvoje bilingvní a 
cizojazyčné výuky v 1. pol. roku 2018 v souladu s programem 
uvedeným v bodě 2) tohoto usnesení

1550/ZM1418/24          .....             46
4) ukládá
radě města
zapracovat finanční částku do návrhu rozpočtu dle bodu 3) 
tohoto usnesení, tj.:
částku 3 880 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2018
Termín: 30.11.2017
Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro