Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:31:05
bod č. 41. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1548/ZM1418/24          .....             46
1) rozhodlo
a) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 
2018 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům 
dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové 
výši 32 863 tis. Kč

b) o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 
2018 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům 
dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, z důvodů 
které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v 
předloženém materiálu

1548/ZM1418/24          .....             46
2) rozhodlo
a) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 v oblasti 
vzdělávání a talentmanagementu mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemci 
účelových dotací dle bodu 1) písm. a) tohoto 
usnesení a Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 předloženého 
materiálu

b) o zaslání sdělení o neposkytnutí 
účelových dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 v oblasti 
vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle bodu 1) 
písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 a Přílohy 
č. 4 předloženého materiálu

1548/ZM1418/24          .....             46
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

snižují
běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140  
  o 32.863 tis. Kč

zvyšují
neinvestiční transfery
na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140               
o  1.075 tis. Kč

na § 3299, pol. 5222, ÚZ 7113, ORJ 140               
o 13.677 tis. Kč

na § 3299, pol. 5229, ÚZ 7113, ORJ 140               
o  1.420 tis. Kč

na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7113, ORJ 140               
o  9.470 tis. Kč

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140               
o  2.265 tis. Kč

investiční transfery
na § 3299, pol. 6313, ÚZ 7113, ORJ 140               
o   301 tis. Kč

na § 3299, pol. 6322, ÚZ 7113, ORJ 140               
o  2.000 tis. Kč

na § 3299, pol. 6329, ÚZ 7113, ORJ 140               
o   130 tis. Kč

na § 3299, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140               
o  2.525 tis. Kč

1548/ZM1418/24          .....             46
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro