Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:27:43
bod č. 15. - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1547/ZM1418/24          .....             46
1) si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí dotací v oblasti Tělovýchova a 
sport z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 ve 
výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v 
přílohách č. 1, 2, 3, 5 a 6 předloženého materiálu

1547/ZM1418/24          .....             46
2) rozhodlo
o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2017 v oblasti tělovýchovy a sportu dle příloh č. 
1 - 6 předloženého materiálu

1547/ZM1418/24          .....             46
3) rozhodlo
o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2017 v oblasti tělovýchovy a sportu dle přílohy 
č. 7 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy

1547/ZM1418/24          .....             46
4) rozhodlo
o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2017 v oblasti vrcholového sportu dle přílohy č. 
8-9 předloženého materiálu

1547/ZM1418/24          .....             46
5) rozhodlo
o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2017 v oblasti vrcholového sportu dle přílohy č. 
10 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy

1547/ZM1418/24          .....             46
6) rozhodlo
o uzavření veřejnosprávních smluv o poskytnutí 
účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a 
příjemci účelových dotací dle bodů 2) a 4) tohoto 
usnesení a dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

1547/ZM1418/24          .....             46
7) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

s n i ž u j í
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161     o 22 250 tis. Kč
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161     o 2 312 tis. Kč

z v y š u j í
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161     o 22 250 tis. Kč
na § 3419, pol. 5212, ÚZ 7104, ORJ 161     o 297 tis. Kč
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161     o 2 015 tis. Kč

1547/ZM1418/24          .....             46
8) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
7) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro