Zasedání č. 201702 - 24. zasedání zastupitelstva města Dne 01.03.2017 14:26:05
bod č. 14. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti Školství
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1546/ZM1418/24          .....             46
1) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti Školství z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 žadatelům uvedeným 
v příloze č.1 předloženého materiálu

1546/ZM1418/24          .....             46
2) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti Školství z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 příjemcům 
dotací uvedeným v příloze č.2 předloženého 
materiálu, a to ve výši dle přílohy č.2 a dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemci dotací dle tohoto bodu usnesení, 
přílohy č.3 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu

1546/ZM1418/24          .....             46
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j í
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140      
§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107    o   1 698 tis. Kč

- z v y š u j í
neinvestiční transfery na ORJ 140
§ 3299, pol. 5212, ÚZ 7107    o      80 tis. Kč
§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7107    o     490 tis. Kč
§ 3299, pol. 5222, ÚZ 7107    o     294 tis. Kč
§ 3299, pol. 5223, ÚZ 7107    o      20 tis. Kč
§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7107    o     814 tis. kč

1546/ZM1418/24          .....             46
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení
T: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nepřítomen Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro